Dr. Franc vitez Močnik

Dr. Franc vitez Močnik

Avtor: Katja Prezelj

Franc Močnik je bil doktor filozofije, matematik in pisec matematičnih učbenikov, šolski svetnik in deželni šolski nadzornik. Za svoje zasluge na področju šolstva je bil povišan v plemiški stan s pravico do viteškega naslova. V njegovem viteškem grbu je zapisano geslo Virtute et opera, kar pomeni Z vrlino in delom.

Rodil se je 1. oktobra 1814 v Cerknem, umrl pa je 30. novembra 1892 v Gradcu.

Naprej

Računica za občne ljudske šole

Močnikovi učbeniki so bili prevedeni v več jezikov in razširjeni po vsej Evropi. Uvajal je nov pristop k učenju matematike, tj. logično razumevanje in ne več učenje na pamet.

Nadaljuj

(/files/811/računica.jpg)

1. naloga: Seštevanje

Čebelar je skupil v jednem letu za med 144.2 K in za vosek 16.5 K: koliko za vse skupaj?

(/files/811/čebelnjak.jpg)
Čebelnjak v Dolenjih Novakih.

Izberi pravilen odgovor!

Preveri

Tudi na Cerkljanskem je bilo čebelarstvo v preteklosti zelo razvito, leta 1914 so v cerkljanskem sodnem okraju našteli 1315 panjev.

Pravilno.

Čebelar je skupil 160.7 K.

Naprej

Napačno.

Žal odgovor ni pravilen.

Naprej

2. naloga: Seštevanje

Pitan vol, ki je živ tehtal 488 kg, dal je ubit 338 kg mesa, 35 kg loja in 35 kg kože; kolika je bila razlika med živo in mrtvo težo?

(/files/811/voli.jpg)
Živinorejska razstava, Cerkno 1953


Vpiši svoj odgovor:

Preveri


Lepo rejeni biki in voli, slednje so uporabljali tudi kot vprežne živali, so bili kmetom v ponos.

Pravilno.

Razlika med živo in mrtvo težo je bila 80 kg.

Naprej

Napačno.

Smola! Odgovor je napačen.

Naprej

3. naloga: Množitev

Koliko prebivalcev šteje avstrijsko-ogrska monarhija, ki meri 299984.5 km, ako na 1 km povprečno 80 prebivalcev pripada?

50 234 268
26 056 792
23 998 760

[Vir: si.wikipedia.org]

Podatek o površini monarhije naveden v nalogi ne drži, saj se nanaša še na Avstrijsko cesarstvo, proglašeno leta 1804. Dualistična Avstro-Ogrska monarhija pa je nastala leta 1867 in je obstajala do leta 1918. V kasnejših izdajah učbenika je urednik, glede na nove politične razmere, verjetno popravil naziv države, pozabil pa na ostale podatke.
Leta 1910 je država obsegala 676.615 km², v njej pa je živelo 51.390.223 (ocena) prebivalcev.

Državna tvorba Avstro-Ogrske je imela edinstveno notranjo ureditev.

Avstrijski cesar je bil hkrati ogrski kralj. Obe državni polovici sta imeli svoja parlamenta in vladi, le skupne zadeve so urejala skupna ministrstva za finance, vojsko in zunanje zadeve.

Večji del današnjega slovenskega ozemlja je ostal v avstrijskem delu monarhije, le Prekmurje je ostalo v ogrskem delu.

Pravilno.

Avstrijsko-ogrska monarhija šteje 23 998 760 prebivalcev.

Naprej

Napačno.

Žal, odgovor ni pravilen.

Naprej

4. naloga: Delitev

Da se postavi neka hiša, treba je 5400 opek; koliko dni jih bo dovažal voznik, ako vsakikrat naloži 450 opek in vozi po 3krat na dan?

(/files/811/načrt.jpg)
Načrt za gradnjo hiše Antona Bevka, Police 1874.


Vpiši svoj odgovor:

Preveri

Pravilno.

Voznik bo opeko dovažal 4 dni.

Naprej

Napačno.

Žal odgovor ni pravilen.

Naprej

5. naloga: Množitev in delitev

Gotovo je, da glas v eni sekundi preleti 1050 čevljev. Koliko metrov daleč je tedaj človek od hudournega oblaka, ako zamore, kar se blisk utrne, 5 sekund našteti, dokler groma ne sliši?

Upoštevaj, da velja 1 čevelj = 0.3 m in izberi pravilen odgovor: 1500 m 1575 m 5250 m 3525 m Preveri

(/files/811/strela.jpg)
Fotografija strele iz leta 1882.[Vir: en.academic.ru]

Strela je naravni pojav, ki ga sestavljata blisk in grom. Ko strelo opazujemo, najprej vidimo svetlobni blisk nato pa slišimo grom, saj zvok potuje počasneje kot svetloba.

Strele se pojavljajo ob nevihtah in so lahko nevarne za ljudi in naprave, saj se sprosti velika količina energije. Stavbe so zato zaščitene s strelovodi, ki naj bi zmanjšali učinek strele oziroma odvedli tok v zemljo.

Pravilno

Človek je od hudournega oblaka oddaljen 1575 m.

Naprej

Napačno

Odgovor ni pravilen.

Naprej

6. naloga: Razdelnost števil

Dr. Franc vitez Močnik je v svoji Računici za občne ljudske šole o razdelnosti števil zapisal takole:

(/files/811/izračunice.png)


Izberi vsa števila, ki so razdelna s številom 56.

Preveri

Pravilno.

Števila, razdelna s 56, so 2, 4, 7, 8, 14 in 28.

Naprej

Napačno.

Odgovor ni pravilen.

Naprej

7. naloga: Praštevila

Med naslednjimi števili izberi vsa praštevila!

"Števila, katera so le z 1 in sama sé seboj razdelna, imenujemo praštevila (Primzahlen); recimo 3, 17."

2
3
7
23
67
4
15
39Preveri

(/files/811/eratosten.gif)
Eratostenovo sito je preprost algoritem za iskanje praštevil.Pripisujejo ga grškemu matematiku, geografu in astronomu Eratostenu. [Vir: si.wikipedia.org]

Kako deluje Eratostenovo sito?

Kako deluje Eratostenovo sito?

Algoritem za Eratostenovo sito:

Postopek poteka tako, da na papir napišemo vsa števila od 2 do izbranega, nato pa črtamo mnogokratnike še neprečrtanih števil.

Začnemo s številom 2. Ker je število 2 razdelno samo z 1 in samo s seboj, je praštevilo. Nato pa prečrtamo vse njegove večkratnike, saj ta števila niso praštevila, ker so razdelna z 2.

Naslednje je število 3, ki je prav tako praštevilo. Spet prečrtamo vse njegove večkratnike.

Naslednje še neprečrtano število je 5. Tudi to število je praštevilo, saj ni večkratnik nobenega manjšega števila. Zopet prečrtamo njegove večkratnike.

Tako nadaljujemo naprej, dokler ne prečrtamo vseh večkratnikov. Neprečrtana ostanejo samo praštevila.

Pravilno

Praštevila so 2, 3, 7, 23 in 67.

Naprej

Napačno

Žal, odgovor ni pravilen.

Naprej

8. naloga: Kako je drobce seštevati, odštevati

Seštej oziroma odštej naslednje ulomke (drobce):

Preveri

(/files/811/šola.jpg)
Že leta 1883 so v Cerknem zgradili prvo šolsko poslopje.

Pravilno

Bravo! Pravilno si seštel in odštel vse ulomke!

Naprej

Napačno

Smola!

Naprej

9. naloga: Kako je drobce seštevati, odštevati

Franc dobi za god novo obleko; suknja velja K, hlače , naprsnik K; koliko velja vsa obleka?

(/files/811/gvant.jpg)
Čedno ogvantan Franc Flander, kot rudar je delal v Franciji v 30. letih 20. stoletja.

Izberi pravilen odgovor:

K
K
K
K

Pravilno

Vsa obleka, ki jo dobi Franc za god, stane K.

Naprej

Napačno

Žal, odgovor ni pravilen.

Naprej

10. naloga: Kako je drobce seštevati, odštevati

Matevž je leta star, Janez je let mlajši; koliko mesecev je star Janez?

100 8 50 104

Preveri

(/files/811/družina.jpg)
Družina Bevk, Cerkno, začetek 20. stoletja. Kaj mislite, koliko so pa ti otroci stari?

Pravilno

Janez je star 8 let in 8 mesecev oziroma 104 mesece.

Naprej

Napačno

Odgovor ni pravilen.

Naprej

11. naloga: Kako je drobce množiti, deliti

Šolanje Franca Močnika Osnovno šolo je obiskoval v Idriji, gimnazijo in licej pa v Ljubljani. V Gorici je dokončal bogoslovje, vendar ni postal duhovnik, temveč profesor na goriški normalki.

Stavba prve slovenske realke v Idriji
Že od začetka 18. stoletja so se Idrijčani trudili, da bi dobili redno in javno priznano srednjo šolo. Vendar je uspeh prišel šele po skoraj 200 letih truda. Leta 1901 je tako Idrija dobila prvo slovensko realko, kar je bilo v času avstrijske vladavine resnično veliko dejanje, saj je na srednji šoli prvič prevladal slovenski učni jezik nad nemškim.

Koliko stopnic imajo stoldbe (štenge), ki so 22 m visoke,
ako je vsaka stopnica m visoka?

(/files/811/stopnicedorealke.jpg)
Stopnice do idrijske mestne realke.
100
110
50
55

Pravilno

Štenge imajo 110 stopnic.

Naprej

Napačno

Žal, odgovor ni pravilen.

Naprej

12. naloga: O največji skupni meri

Dr. Franc vitez Močnik je v svoji Računici za občne ljudske šole o največji skupni meri zapisal tak zgled:

(/files/811/izracunice2.jpg)

Poišči največjo skupno mero številom 40, 64 in 72.

Izberi največjo skupno mero:

12
6
8
16

Pravilno

Največja skupna mera števil 40, 64 in 72 je 8.

Naprej

Napačno

Žal odgovor ni pravilen.

Naprej

13. naloga: Števila

Razvrsti ulomke po velikosti, od najmanjšega do največjega!

Preveri

(/files/811/šolarji.jpg)

Šolarji na Reki z učiteljem Bogumilom Bratino, okoli 1912. Uporabljali so Močnikove računice.

Pravilno

Število so ustrezno razvrščena. Naprej

Napačno

Žal števil nisi razvrstil pravilno.

Naprej

14. naloga: Povprečni račun

Štiri leta je bil hl ječmena po 9 K, po 10 K, 7 K in po 6 K; po čem je bil hl navprek?

(/files/811/žanjice.jpg)
Žanjice v Policah.

Preveri

Pravilno

Ječmen je bil v 4 letih na hl navprek 8 K.

Naprej

Napačno

Odgovor ni pravilen.

Naprej

15. naloga: Sklepni račun

(/files/811/trgovina.jpg)
Trgovina z mešanim blagom v Cerknem, 60. leta 20. Stoletja

Razvrsti ustrezne vrednosti k ustreznim količinam!

14 kg kave stane 70 K, torej 13 kg kave stane
12 kg govedine stane 14.4 K, torej 25 kg govedine stane
1 hl vina stane 62 K, torej 17 l vina stane
65 K.
30 K.
10.54 K.
70 K

Preveri

Pravilno

Ustrezno si razvrstil vrednosti h količinam. Naprej

Napačno

Žal vrednosti nisi ustrezno razvrstil.

Naprej

16. naloga: Trikot

Dopolni besedilo!

(/files/811/trikot.png)

Pomoč

Površina trikotova je polovica površine , ki ima z njim isto temeljnico in višino.

Preveri

Pomoč

Polovica površine katerega lika je površina trikota? Pomagaj si s skico!

Pravilno

Površina trikotova je polovica površine pravokotnika, ki ima z njim isto temeljnico in višino.

Naprej

Napačno

Žal odgovor ni pravilen.

Naprej

17. naloga: Krog

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Koliko zobóv gre na obod kolesa, ki ima v prémeru, ako so zobje od srede do srede po razdalé?

Uporabljaj približek .

Vpiši svoj odgovor:

Preveri

Pravilno.

Na obod kolesa gre 55 zobóv.

Naprej

Napačno.

Smola! Odgovor je napačen.

Naprej

18. naloga: Telesa

Določi formulo telesnine posameznega telesa!
Prizma
Kubus
Krogla
Valjar

Preveri

Pravilno

Odgovori se ujemajo! Naprej

Napačno

Žal se odgovori niso ujemali. Naprej

19. naloga: Odstotni račun

Aplikacija GeoGebra se ni mogla zagnati. Prosim preverite, ali imate v brskalniku namescen program Java 1.4.2 (ali novejsi) (Kliknite tu za namestitev Jave)

Neki družinski oče odmeri od svojih dohodkov 25% za stanovanje, za hrano 40%, za obleko in perilo 20%, za kurjavo in razsvetljavo 5% in ostanek za različne manjše troške; koliko pride na posamičen postavek, ako iznašajo njegovi letni dohodki 3600K?

stanovanje
hrana
obleka in perilo
kurjava in razsvetljava
ostanek
900 K
1440 K
720 K
180 K
360 K

Preveri

Pravilno

Dohodki so pravilno odmerjeni k posameznim postavkam. Naprej

Napačno

Odgovor ni pravilen.

Naprej

20. naloga: Odstotni račun

Vdova po nekem delavcu ponesrečencu dobivala je iz zavarovalnice proti nezgodam na mesec rente po 15 K in 50 h; koliko na leto? Postava določuje, naj dobivajo vdove po možu, ki je umrl vsled kake nezgode, 20% njegovega letnega zaslužka rente. Kolik je bil zadnji zaslužek njenega moža?

(/files/811/aokroni.jpg)

Avstro-Ogrska kovanca v vrednosti ene krone iz leta 1899 za avstrijski del in dveh kron iz leta 1912 za ogrski del.

Po letu 1892 je bila uradna valuta Avstro-Ogrske monarhije krona, ki je zamenjala goldinar. Krona se je naprej delila na 100 vinarjev ali beličev (h).

V vsakem stolpcu izberi pravilen odgovor!

Koliko je vdova dobivala na leto?
Kolik je bil zadnji zaslužek njenega moža? Preveri

186 K
15.5 K
204 K
77.5 K
900 K
150 K

Pravilno

Vdova je na leto dobivala 186 K, zadnji zaslužek njenega moža pa je bil 77.5 K.

Naprej

Narobe

Žal odgovor ni pravilen.

Naprej

Tvoj rezultat

0%
0%