nauk.si edu.Plexor

The Next Generation Experience
In e-Learning…

Public materials
 • 0. Astronomija
  Zgodovina astronomije, življenje zvezd, sončni sistem in vesolje
  Created by Andreja Eršte, on 23 July, 2016
 • 0. Astronomija skozi čas
  Zgodovina in razvoj astronomije od starih civilizacij, antične Grčije, srednjega veka, renesanse, nove…
  Created by Andreja Eršte, on 02 February, 2018
 • 0. FIZIKA PTI 32 ur
  V gradivu so vsebovana področja: - merjenje - gibanje (premo, kroženje) - delo, moč, energija - to…
  Created by Matej Rožič, on 17 April, 2016
 • 0. Gravitacija, Kepplerjevi zakoni
  Gravitacijski zakon, Kepplerjevi zakoni
  Created by Matej Rožič, on 14 November, 2016
 • 0/1 nahrbtnik
  Predstavitev Metode z zlivanjem in uporaba v praktičnem reševanju problemov.
  Created by Tatjana Povše, on 29 September, 2012
 • 00 log in exp
  mat
  Created by Matej Rožič, on 25 January, 2017
 • 00 ŠOD - delo, moč, pospeševanje, dvigovanje
  Delo, moč, pospeševanje
  Created by Matej Rožič, on 06 March, 2018
 • 1. 1D - premo gibanje
  enakomerno in enakomerno pospešeno gibanje
  Created by Matej Rožič, on 24 September, 2013
 • 1. 2D - vodoravni ter poševni met
  Opis in naloge iz vodoravnega in poševnega meta.
  Created by Matej Rožič, on 02 October, 2013
 • 1. Fizikalne količine in merske enote
  Gradivo opisuje osnovne enote in količine SI, izpeljane enote SI, znanstveni zapis podatkov ter merske napake
  Created by Andreja Eršte, on 11 April, 2017
 • 1. I. Newton
  Primeri, ki za reševanje zahtevajo uporabo 1. Newtonovega zakona.
  Created by Matej Rožič, on 04 February, 2013
 • 1. II. Newtonov zakon
  Gradivo vsebuje primere o pospeševanju teles zaradi delovanje okolice na opazovano telo. Sorazmernostn…
  Created by Matej Rožič, on 04 January, 2014
 • 1. III. Newtonov zakon
  III. Newtonov zakon: zakon o vzajemnem učinku
  Created by Andreja Eršte, on 30 April, 2016
 • 1. klanec
  Sile na klancu.
  Created by Matej Rožič, on 31 March, 2014
 • 1. Kroženje
  Predstavitev kroženja in njegova uporaba preko nalog.
  Created by Matej Rožič, on 02 October, 2013
 • 1. Kviz I Newtnov zakon
  Vprašanja in razmisleki o vsebini, ki jo vsebuje I Newtonov zakon.
  Created by Matej Rožič, on 18 February, 2019
 • 1. Kviz o premem gibanju
  Nekaj vprašanj o gibanju.
  Created by Matej Rožič, on 16 October, 2013
 • 1. Merjenje
  Merske količine in enote.
  Created by Matej Rožič, on 19 August, 2014
 • 1. Merjenje sil
  Gradivo opisuje kako sile merimo preko deformacij teles.
  Created by Matej Rožič, on 05 January, 2014
 • 1. Navor
  Gradivo vsebuje teorijo in naloge iz navora.
  Created by Matej Rožič, on 04 November, 2013
 • 1. Vleka objektov
  Kaj je pomembno pri vlečenju objektov? Kako posamezen parameter vpliva na izid?
  Created by Matej Rožič, on 01 April, 2012
 • 1. Zgradba snovi
  Zgradba snovi, atomi in molekule, mikroskopska slika snovi
  Created by Andreja Eršte, on 20 January, 2016
 • 2. Delo ter moč, delo tlaka
  Naloge o delu sile pri premiku telesa. Delo tlaka - parni stroj ter povprečna moč.
  Created by Matej Rožič, on 21 December, 2016
 • 2. Energija sistema ter delo na sistem
  Delo in mehanska energija
  Created by Matej Rožič, on 24 January, 2013
 • 2. Gibalna količina
  Kako se premikamo, kaj velja ob trkih teles...
  Created by Matej Rožič, on 12 August, 2013
 • 2. Gibanje tekočin - Bernoulli
  Gibanje tekočin ter povezave med tlakom, hitrostjo in višino za nestisljeve in nevizkozne tekočine.
  Created by Matej Rožič, on 18 October, 2015
 • 2. Plini
  Plinski zakoni, plinska enačba, vlažnost
  Created by Matej Rožič, on 28 June, 2015
 • 2. Plinski zakoni - kviz
  Vprašanja in naloge iz plinskih zakonov.
  Created by Matej Rožič, on 30 November, 2013
 • 2. Pretoki tekočin
  Ohranjanje mase in prostornine pri pretakanju tekočin.
  Created by Matej Rožič, on 14 December, 2015
 • 2. pV diagrami in toplotni stroji
  Pv diagrami in krožni procesi toplotnih strojev.
  Created by Matej Rožič, on 16 January, 2016
 • 2. Sevanje
  Uporaba sončnega sevanja - sončni zbiralniki/kolektorji in sončne celice.
  Created by Matej Rožič, on 28 September, 2014
 • 2. Temperatura in raztezanje snovi
  temperaturno raztezanje (trdnine, tekočine)
  Created by Matej Rožič, on 22 February, 2013
 • 2. Tlak
  Opis tlaka v trdninah. Tlak v mirujočih tekočinah - hidrostatični tlak.
  Created by Matej Rožič, on 09 February, 2013
 • 2. Toplota
  Prevajanje toplote, gretje, fazni prehodi, notranja energija
  Created by Matej Rožič, on 23 April, 2014
 • 2. Vzgon
  Posledico razlike v hidrostatičnem tlaku pri potopljenem telesu imenujemo vzgon tekočine.
  Created by Matej Rožič, on 27 November, 2013
 • 3. električni tok DC
  Gibanje naboja, pojavi povezani z električnim enosmernim el. tokom.
  Created by Matej Rožič, on 20 September, 2015
 • 3. elektrostatika 0: naboj, polje, kondenzator
  električni naboj, električno polje
  Created by Matej Rožič, on 20 February, 2015
 • 3. elektrostatika 1:gibanje v E in energija polja
  Gibanje nabitega delca v E polju in energija oziroma delo električnega polja.
  Created by Matej Rožič, on 02 November, 2015
 • 3. magnetizem
  Pojavi vezani z magnetnimi učinki.
  Created by Matej Rožič, on 02 November, 2015
 • 3. magnetizem - indukcija
  Pojavi povezani s spreminjajočim magnetnim poljem - indukcija.
  Created by Matej Rožič, on 03 January, 2016
 • 3. Prehodni pojavi C in L
  Polnjenje in praznjenje C in L.
  Created by Matej Rožič, on 14 March, 2016
 • 3. transformator
  Razlaga delovanja transformatorja. Primeri uporabe in naloge iz uporabe.
  Created by Matej Rožič, on 05 May, 2016
 • 3D grafika v Mathematici 8.0
  Opis naslednjih ukazov: Plot3D, ParametricPlot3D, Show, Graphics3D (Point, Sphere); možnosti: PlotRang…
  Created by Nina Novak, on 10 February, 2012
 • 4. atom, fotoefekt, rentgen, razpadi
  Gradivo vsebuje vsebine o zgradbi atoma ter pojavih povezanimi z njegovo zgradbo.
  Created by Matej Rožič, on 05 February, 2016
 • 4. geometrijska optika
  Odboj in lom valovanja s konstruiranjem poti preko značilnih točk na zrcalih in lečah.
  Created by Matej Rožič, on 12 March, 2014
 • 4. Nihanje
  Pojavi, ki so povezani z nihanjem in valovanjem.
  Created by Matej Rožič, on 06 November, 2013
 • 4. Svetloba, lomni količnik
  Lomni količnik, interferenca na reži oziroma mrežici
  Created by Matej Rožič, on 24 January, 2015
 • 4. Teorija relativnosti
  Splošna in posebna teorija relativnosti, inercialni opazovalni sistemi, daljšanje časa in krajšanje razdalje.
  Created by Andreja Eršte, on 05 May, 2016
 • 4. Valovanje
  Vrste valovanje, valovni pojavi,
  Created by Matej Rožič, on 28 December, 2013
 • 5. izpit
  Rešitev ter razlaga izpita pri predmetu računalništvo 1.
  Created by Sabina Šket, on 28 September, 2013
 • 9 ŠOD - fizika
  Delo, moč, temperatura, toplota
  Created by Matej Rožič, on 09 November, 2018
 • A&G Grapher
  Program za risanje grafov
  Created by Rok Mulej, on 28 May, 2013
 • A&G Grapher
  Program, ki je namenjen predvsem risanju krivulj v 2D in 3D prostorih.
  Created by Katja Velemirov, on 16 January, 2014
 • AA Drevo
  AA drevo se imenuje po njenem izumitelju Arne Anderssonu. So uravnotežena dvojiška drevesa, ki se up…
  Created by Špela Markovič, on 29 November, 2012
 • Absolutne vrednosti grafa
  Zgledi z absolutnimi vrednostmi
  Created by Nina Setar, on 10 March, 2015
 • Abstraktna podatkovna struktura množica (set)
  Opis množice operacij, ki so dovoljene na podatkih abstraktne podatkovne strukture množica. Različne i…
  Created by Tjaša Dragar, on 04 November, 2012
 • Alfa-beta algoritem
  Alfa-beta algoritem: pregled drevesa igre s popolno informacijo po vozliščih, ki so pomembne za končni…
  Created by Katja Bizjak, on 12 January, 2014
 • Algebra Tutor za Android
  Predstavitev programa Algebra Tutor za operacijski sistem Android.
  Created by Matic, on 28 February, 2014
 • Algebrator, v5.1
  Opis aplikacije Algebrator for Students, version 5.1. Opis funkcij, ki jih omogoča program, prikaz upo…
  Created by Gregor Šoln, on 25 January, 2012
 • Algebrus
  Predstavitev programa Algebrus
  Created by Vladimir Perko, on 01 March, 2014
 • Algoritem A*
  Razlaga delovanja algoritma A*
  Created by Tilen Suša, on 17 December, 2014
 • Algoritem A*
  Predstavitev iskalnega algoritma A*
  Created by Sandi Hrvačanin, on 02 January, 2014
 • Algoritem AKS
  Opis algoritma za preverjanje praštevilskosti.
  Created by Urška Matjašec, on 16 December, 2014
 • Algoritem Boyer Moore
  Predstavitev algoritma Boyer Moore
  Created by Rok Bavec, on 13 December, 2014
 • Algoritem Knuth-Morris-Pratt
  Predstavitev uporabe algoritma in razlaga algoritma, napisanega v programu Python.
  Created by Mojca Šuštaršič, on 22 February, 2012
 • Algoritem Levenshteinova razdalja
  Mera podobnosti med dvema nizoma
  Created by Anita Kolaržik, on 30 December, 2013
 • Algoritem Minimax
  Algoritem Minimax je pomemben v teoriji iger, ter tudi nekaterih drugih področjih, in opisuje obnašanj…
  Created by Jan Potočnik, on 03 November, 2014
 • Algoritem pometanja (presečišče daljic)
  Predstavljen je algoritem, s katerim lahko ugotovimo, ali se dve daljici sekate v poljubni točki ali ne.
  Created by Marko Rožič, on 20 December, 2012
 • Algoritem za iskanje najdaljšega skupnega podniza
  Algoritem s katerim poiščemo najdalši skupni, ne nujno strjeni, podniz dveh nizov.
  Created by Petra Sršen, on 17 December, 2013
 • Algoritem za polifazno urejanje
  Seznam števil urejamo s pomočjo polifaznega urejanja, urejamo s pomočjo čet in trakov, ki jih ustvarim…
  Created by Saša Huber, on 08 January, 2014
 • Algoritem zavijanja darila (konveksna ovojnica)
  Iskanje konveksne ovojnice za podano množico točk v dveh dimenzijah.
  Created by Maja Kapitler, on 12 December, 2013
 • Algoritmi - Število zamenjav
  Predstavitev opiše, kaj zamenjave sploh so, za kaj je njihovo preštevanje uporabno in dva algoritma za…
  Created by Aleš Kete, on 25 July, 2012
 • Algoritmi za izračun števila Pi
  Kratek opis nekaterih najbolj pomembnih algoritmov za izračun števila Pi.
  Created by Eva Janša, on 14 March, 2013
 • Algoritmi za reševanje igre Sudoku
  Predstavitev različnih algoritmov za reševanje igre sudoku
  Created by Maja Dolinar, on 24 March, 2013
 • Anagrami posvečeni Francu Močniku
  Anagrami posvečeni Francu Močniku
  Created by Katja Prezelj, on 09 September, 2014
 • Android aplikacija Mathematics 1.2
  Brezplačna aplikacija v pomoč srednješolcem ter študentom pri reševanju matematičnih problemov.
  Created by Anita Kolaržik, on 20 January, 2013
 • Animacija biljardne krogle
  Animacija biljardne krogle v programu Matlab.
  Created by Saša Huber, on 29 January, 2013
 • Animacija pes gospodar
  Gospodar se z določeno hitrostjo giblje po implicitni premici. Pes ga opazuje iz neke točke in se v do…
  Created by Sanja Zamida, on 13 March, 2012
 • Animacija potovanja biljardne krogle
  Program v Matlabu, ki prikazuje animacijo potovanja biljardne krogle.
  Created by Janja Peterlin, on 13 February, 2012
 • Animacija potovanja lovca do fazana
  Optimalna pot lovca na enem bregu, do fazana na drugem bregu.
  Created by Anja Dulmin, on 22 February, 2013
 • Animirajte ga!
  Napisali bomo program, ki nam animira poljubno figuro.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Atkinovo sito
  Predstavitev algoritma Atkinovo sito za iskanje vseh praštevil do danega števila, Računalništvo 1
  Created by Mateja Makše, on 12 February, 2015
 • Avtentikacija uporabnika: C#
  Razlaga načinov avtentikacije uporabnikov, ki so navoljo v programskem jeziku C#
  Created by Tilen Kavčič, on 23 February, 2014
 • B* iskalni algoritem
  Algoritem za iskanje najboljšega vozlišča v grafu.
  Created by Sanja Zamida, on 14 March, 2014
 • B-drevo
  Predstavitev B-drevesa.
  Created by Mateja Gorišek, on 06 March, 2012
 • Barvanje grafov
  Predstavitev govori o algoritmih za problem barvanja grafov.
  Created by BarbaraZarabec, on 07 February, 2015
 • Barvni modeli
  Učno gradivo za predmet Računalniško oblikovanje
  Created by Mojca Gazič, on 03 March, 2012
 • Bellman - Fordov algoritem
  Razlaga Belman - Fordovega algoritma
  Created by Petra Velikanje, on 11 December, 2014
 • Bellman-Fordov algoritem za iskanje najkrajših poti
  Algoritem poišče najkrajše poti od poljubnega začetnega vozlišča do vseh ostalih vozlišč v usmerjenem …
  Created by Maja Ban, on 15 February, 2014
 • Besedne domine
  Program, ki izpiše najdaljšo kačo besed, ki so zapisane na datoteki.
  Created by Nina Jug, on 06 March, 2012
 • Biljard
  Program prikazuje pot krogle na biljardni mizi.
  Created by Tjaša Panič, on 29 March, 2012
 • Binomsko drevo
  Predstavitev podatkovne strukture binomsko drevo
  Created by Nikola Stojanović, on 18 May, 2012
 • Bisekcija
  Generični tipi v C#.
  Created by Sandi Hrvačanin, on 19 February, 2014
 • Branje grafa
  Kako določiti enačbo, če imamo podan graf?
  Created by Nina Setar, on 13 December, 2014
 • Bresenhamov algoritem za risanje črt
  Algoritem določi katere točke v n-dimenzijonalni rasterski mreži, naj bodo narisane, tako da sestavlja…
  Created by Darja Celcer, on 02 June, 2013
 • Bresenhamov algoritem za risanje črt
  Predstavitev Bresenhamovega algoritma za risanje črt.
  Created by Marko Dolenc, on 11 January, 2014
 • BYOB
  Predstavitev programskega jezika.
  Created by Tilen Suša, on 20 May, 2013
 • BYOB
  Predstavitev programskega jezika BYOB
  Created by Polona Petrač, on 20 June, 2013
 • BYOB
  Predstavitev programa BYOB
  Created by Gašper Bohinc, on 04 August, 2013
 • BYOB - Build Your Own Block
  Opis programskega jezika Byob.
  Created by Melita Potocnik, on 28 August, 2013
 • BYOB-seminarska naloga
  Predstavitev programskega jezika
  Created by Matjaž Mlekuž, on 30 August, 2013
 • C# - aplikacije z menuji
  Prikaz ustvarjanja aplikacij z menuji s pomočjo programskega jezika C#.
  Created by Petra Adamič, on 04 January, 2013
 • C# - Kvadrati
  Opis programa Kvadrati v C#
  Created by Petra Adamič, on 16 May, 2013
 • C# : Delegati in dogodki
  Uporaba delegatov in dogodkov v programskem jeziku c#.
  Created by Žan Kavčič, on 27 September, 2014
 • C#: Fibonacci
  Razlaga in rešitev naloge.
  Created by Tilen Kavčič, on 09 February, 2014
 • C#: Iskanje k-tega najmanjšega
  Razlaga in rešitev naloge.
  Created by Tilen Kavčič, on 09 February, 2014
 • C#: Izbriši prazne datoteke
  Rešitev in razlaga naloge.
  Created by Tilen Kavčič, on 09 February, 2014
 • C#: Obrni poročilo
  Razlaga in rešitev naloge Obrni poročilo
  Created by Tilen Kavčič, on 09 February, 2014
 • C#: Permutacija
  Razlaga in rešitev naloge.
  Created by Tilen Kavčič, on 09 February, 2014
 • Calques 3D
  Predstavitev matematičnega orodja
  Created by Gašper Bohinc, on 19 February, 2013
 • CaRMetal
  Predstavitev matematičnega orodja
  Created by Tilen Suša, on 28 January, 2013
 • Čebelji pridelki
  S pridnim delom se marsikaj doseže
  Created by Klementina Perko, on 02 August, 2012
 • Čete
  Izmenično prepisovanje čet iz ene datoteke na dve datoteki
  Created by David Bukovšek, on 29 December, 2013
 • Citati - konzolna aplikacija
  Prikaz testiranje rešitve v konzolni aplikaciji.
  Created by Ana Rot, on 01 April, 2012
 • Človek ne jezi se
  Igra Človek ne jezi se, izdelana v programskem jeziku C#.
  Created by Deni Srebrnič, on 16 February, 2013
 • Comb sort - urejanje s česanjem
  Gradivo opisuje algoritem urejanja Comb sort (urejanje s česanjem), ki je podoben urejanju z mehurčki,…
  Created by Tomaž Kušar, on 24 February, 2012
 • Dan odprtih vrat
  dan odprtih vrat
  Created by Mojca Gazič, on 27 November, 2012
 • Datoteke
  Rešitev naloge iz vaj pri predmetu Programiranje 2
  Created by Sanja Milasinovic, on 09 June, 2014
 • Datoteke
  Iz datoteke navodil ustvari novo tekstovno datoteko.
  Created by Andrej Pavšič, on 06 April, 2013
 • Delaunayeva triangulacija
  Splošni pregled Delaunayeve triangulacije in opis algoritmov.
  Created by Deni Srebrnič, on 27 March, 2013
 • Deljivost naravnih in celih števil
  O deljivosti naravnih in celih števil.
  Created by Nina Potočnik, on 13 November, 2014
 • Delo z datotekami in imeniki
  Osnove dela z datotekami in imeniki v programskem jezikui C#
  Created by Polona Petrač, on 15 February, 2014
 • Delo z datotekami in rekurzija
  Metoda, ki prešteje datoteke v izbrani mapi ter metoda, ki vrne največjo datoteko in njeno velikost v …
  Created by David Bukovšek, on 29 December, 2013
 • Delo z datumi in časi v C#
  Predstavitev dela z datumi in časi v c#.
  Created by Tjaša Panič, on 13 December, 2011
 • Delo z orodji
  Delovanje klanca, vzvoda in pritrjenega ter gibljivega škripca.
  Created by Gvido Hauptman, on 13 June, 2012
 • Delovanje operacij po komponentah vektorja oz. matrike (Matlab)
  Običajno množenje, deljenje, potenciranje in množenje, deljenje, potenciranje po komponentah vektorja …
  Created by Maja Kapitler, on 14 February, 2012
 • Demo content
  demo content
  Created by Boris Horvat, on 29 May, 2012
 • Denarnica
  Konstrukcija razreda Denarnica in reševanje nalog s pomočjo tega razreda
  Created by Nina Jug, on 05 March, 2012
 • Denarnica
  8. naloga iz drugega sklopa nalog pri seminarski nalogi pri predmetu programiranje 3
  Created by Urska Pikl, on 23 March, 2013
 • Diagonale in koti v večkotniku
  Število diagonal iz enega oglišča večkotnika in število vseh diagonal v večkotniku, vsota notranjih ko…
  Created by Vlado Štribl, on 06 June, 2012
 • Dijkstrin algoritem - predstavitev s primerom
  Predstavitev Dijkstrinovega algoritma z primerom
  Created by Deni Srebrnič, on 01 October, 2013
 • Dijkstrin algoritem-najkrajša pot v omrežju
  Gradivo razlaga koncept in uporabo Dijkstrinega algoritma za iskanje najkrajše poti v grafu povezanih …
  Created by Andrej Koželj, on 04 June, 2013
 • Dijkstrov algoritem
  najkrajša pot
  Created by Vid Bevčar, on 27 May, 2013
 • Dijkstrov algoritem
  Algoritem za iskanje najkrajših poti
  Created by Klemen Kovačič, on 29 February, 2016
 • Dijkstrov algoritem - naloga
  prikazati Dijkstrov algoritem za reševanje najkrajših poti na primeru
  Created by Petra Adamič, on 24 July, 2013
 • DocX
  Uporaba DocX knjižnice in urejanje besedil v tekstovni datoteki preko programa v jeziku C# (Visual Studio).
  Created by Sabina Oražem, on 03 April, 2013
 • Dodatne naloge (Podatkovne baze)
  Postopek reševanja nalog s spletne strani SQLZOO-ja
  Created by Mojca Šuštaršič, on 26 August, 2013
 • Dodatne naloge - Podatkovne baze
  potek reševanja nalog
  Created by Maja Ban, on 18 August, 2013
 • Določeni integral
  Teorija določenega integrala.
  Created by Tilen Suša, on 07 November, 2013
 • Določeni integral - lastnosti in uporaba
  Določeni integral - lastnosti in uporaba
  Created by BarbaraZarabec, on 13 February, 2015
 • Dr. Franc vitez Močnik
  Naloge iz Močnikovih računic za ljudske šole
  Created by Katja Prezelj, on 02 September, 2014
 • Drsenje!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuri, da gladko drsi iz ene točke v drugo.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Drugo gradivo
  test
  Created by Administrator, on 12 December, 2011
 • DVOJIŠKO DREVO
  Neprazno dvojisko drevo je urejeno drevo, v katerem imajo vozlišča stopnjo dva. Izjemo so prazna dvoj…
  Created by Darja Celcer, on 30 August, 2013
 • Elementarne funkcije: sinus, kosinus
  Premiki sinusne/kosinusne funkcije
  Created by Sonja Bernard, on 15 December, 2014
 • Elementarne funkcije: uvod
  Filmček in aplikacija za uvod v elementarne funkcije
  Created by Sonja Bernard, on 15 December, 2014
 • Enostavna interaktivna aplikacija
  Predstavitev spletnega programiranja na primeru ToDo aplikacije
  Created by Sandi Hrvačanin, on 01 September, 2014
 • Euler Math Toolbox
  Predstavitev orodja Euler Math Toolbox
  Created by Urska Pikl, on 12 February, 2012
 • Eulerjeva premica
  Predstavitev, kako lahko v GeoGebri narišemo Eulerjevo premico.
  Created by Tjaša Rugelj, on 17 February, 2012
 • EXCEL - funkcija HLOOKUP
  Prikaz uporabe funkcije HLOOKUP.
  Created by Tjaša Rugelj, on 18 February, 2012
 • EXCEL - funkcija VLOOKUP
  Prikaz uporabe funkcije vlookup.
  Created by Tjaša Rugelj, on 18 February, 2012
 • Excel - MID
  Predstavila bom ukaz MID v Excelu.
  Created by Ana Rot, on 30 January, 2012
 • Excel - opisna statistika
  Uporaba programa Microsoft Excel za reševanje nalog opisne statistike
  Created by Rado Klemencic, on 20 August, 2012
 • Excel IMPRODUCT
  Predstavitev ukaza IMPRODUCT v programu Microsoft Excel
  Created by Sabina Oražem, on 07 March, 2012
 • FAQ
  Pogosta vprašanja
  Created by Rado Klemencic, on 21 August, 2012
 • FAQ - Octave - Povečevanje, zmanjševanje
  Najpogosteje zastavljena vprašanja. Več o tem kako se povečuje in in zmanjšuje vrednosti.
  Created by Gregor Šoln, on 16 February, 2012
 • Fibonaccijeva kopica
  Predstavitev Fibonaccijeve kopice
  Created by Petra Velikanje, on 03 April, 2012
 • Film - iskanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev v Maximi
  Iskanje lastnih vrednosti in lastnih vektorjev v Maximi.
  Created by Žan Križanovski, on 06 March, 2012
 • Film - razvoj v Fourierovo vrsto
  Razvoj v Fourierovo vrsto.
  Created by Žan Križanovski, on 06 March, 2012
 • Film - razvoj v Taylorjevo vrsto dveh spremenljivk
  Razvoj v Taylorjevo vrsto dveh spremenljivk.
  Created by Žan Križanovski, on 06 March, 2012
 • Film - reševanje sistema enačb v Maximi
  Reševanje linearnega sistema enačb v Maximi.
  Created by Žan Križanovski, on 06 March, 2012
 • Floyd Warshallov algoritem s primerom
  Predstavitev Floyd Warshallovega algortima
  Created by Deni Srebrnič, on 16 October, 2013
 • Floyd-Warshallov algoritem
  Kako poiskati najkrajše poti med vsemi pari točk omrežja (grafa), časovna zahtevnost iskanja, primerja…
  Created by Andrej Koželj, on 30 June, 2013
 • Ford Fulkersonov algoritem za problem maksimalnega pretoka
  Algoritem temelji na povečujočih poteh, ki so definirane kot poti od s do t v pridruženem grafu, po ka…
  Created by Darja Celcer, on 08 June, 2015
 • FreeMat
  Predstavitev programa za numerično računanje in matematično modeliranje
  Created by David Bukovšek, on 24 February, 2013
 • Funkcija TRANSPOSE
  Opis funkcije v programu Matlab
  Created by Anita Juršič, on 22 May, 2012
 • Funkcije
  Osnove, lastnosti
  Created by Nina Setar, on 14 November, 2014
 • Funkcije
  Teorija funkcij
  Created by Rok Bavec, on 31 October, 2013
 • Funkcije
  Osnove in lastnosti funkcij
  Created by Rok Bavec, on 07 January, 2014
 • Funkcije
  Elementarne funkcije
  Created by Rok Bavec, on 07 January, 2014
 • Funkcije
  Limita in zveznost funkcije
  Created by Rok Bavec, on 07 January, 2014
 • Funkcije
  Rešene naloge
  Created by Jerneja Jene, on 10 January, 2014
 • Gale-Shapleyjev algoritem za problem trdnih zakonov
  Problem trdnih zakonov: imamo enako število fantov in deklet. Razporedimo jih v pare tako, da ne obsta…
  Created by Nina Potočnik, on 30 December, 2014
 • GCD v Geogebri 4
  iskanje največjega skupnega delitelja
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Generični podatkovni tipi v C#
  Opisani so generični podatkovni tipi v programskem jeziku C#.
  Created by Anita Kolaržik, on 18 February, 2014
 • Generiranje vseh permutacij
  Kako na različne načine zgenerirati vse permutacije danega seznama
  Created by Alenka Bernard, on 21 March, 2013
 • Geogebra - matrike
  Kako v Geogebri naredimo matrike s pomočjo tabele.
  Created by Ana Rot, on 10 February, 2012
 • GeoGebra - stožnice
  Predstavitev Dela GeoGebre, s katerim konstruiramo stožnice.
  Created by BarbaraZarabec, on 07 January, 2014
 • GeoGebra 3D
  Predstavitev orodja GeoGebre 3D.
  Created by Mateja Makše, on 02 March, 2014
 • GeoGebra ukaz- prevojna točka
  opis funkcije prevojna točka
  Created by Suzana Nagode, on 26 February, 2012
 • Geogebra-ukaz Dolžina
  Predstavitev ukaza Dolžina iz programa Geogebra
  Created by Eva Janša, on 22 February, 2012
 • GEOGEBRA-Zapis v tabelo
  Predstavitev ukaza Zapis v tabelo
  Created by Nastja Grubar, on 22 May, 2012
 • GeoGebraScript
  Scripting in Geogebra
  Created by Daniel Jevremović, on 23 January, 2014
 • Geometry Explorer
  Predstavitev programa Geometry Explorer.
  Created by Nina Potočnik, on 05 January, 2014
 • Geometry Expressions
  Program
  Created by Jerneja Jene, on 17 February, 2013
 • GEONExT
  GEONExT je matematični program, s katerim si pomagamo risati geometrijske like ali reševati druge mate…
  Created by Saša Huber, on 02 February, 2012
 • GEUP 4
  Orodje za reševanje matematičnih problemov
  Created by Polona Petrač, on 19 February, 2012
 • GEUP 5 in GEUP 3D 2
  matematični program
  Created by Amra Pandžić, on 21 May, 2013
 • GNUPLOT-Program za risanje grafov
  Predstavitev programa GNUPLOT
  Created by Nastja Grubar, on 24 May, 2012
 • GOLF2 (Vaje - ponovitev(datoteke))
  Rešitev naloge, ki smo jo reševali na vajah.
  Created by Sonja Bernard, on 13 February, 2014
 • gradnja optimalnega iskalnega drevesa
  predstavitev algoritme za gradnjo optimalnega iskalnega drevesa
  Created by Suzana Nagode, on 14 May, 2013
 • Graf - podatkovna struktura
  Opis podatkovne strukture - graf
  Created by Tatjana Povše, on 22 February, 2013
 • Grafi funkcij
  Oglejmo si par grafov
  Created by Mihael Pozderec, on 23 April, 2013
 • Grafi in omrežja, Python
  Predstavitev podatkovne sturkture graf s pomočjo slovarja in razreda v Pythonu
  Created by Nina Setar, on 10 March, 2017
 • GUI za prikaz delovanja podatkovne strukture sklad
  grafični vmesnik, ki prikazuje delovanje podatkovne strukture sklad
  Created by Jasmina Satler, on 24 June, 2013
 • GUI za prikaz delovanja podatkovne strukture sklad- Rešene naloge
  Rešene naloge
  Created by Jasmina Satler, on 25 June, 2013
 • Gumb presenečenja!
  Napisali bomo program, ki nam ob kliku na poljubno figuro spremeni barvo figure in predvaja zvok.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Hišnik
  Predstavitev aplikacije Hišnik
  Created by Gregor Šoln, on 26 March, 2013
 • Hišnik predstavitev
  Predstavitev projektnega dela in aplikacije
  Created by Gregor Šoln, on 29 March, 2013
 • Hitro množenje celih števil
  Prikazane so različne metode, algoritmi za hitro množenje celih števil.
  Created by Sabina Šket, on 29 May, 2013
 • Hitro množenje celih števil
  Razni algoritmi za množenje celih števil
  Created by Tomaz Prezelj, on 27 November, 2012
 • Hrana in prehrana
  Gradiva o hrani in prehrani
  Created by Sašo Hovnik, on 16 December, 2014
 • Hrana in prehrana
  Gradiva za predmet GOSPODINJSTVO
  Created by Os Starse, on 16 December, 2014
 • Hrana in prehrana
  Gradivo o hrani in prehrani
  Created by Os Starse, on 16 December, 2014
 • Huffmanovo kodiranje
  Podrobna razlaga Huffmanovega kodiranja
  Created by Tilen Kavčič, on 08 January, 2014
 • Huffmanovo kodiranje
  učinkovit način stiskanja podatkov
  Created by Urska Pikl, on 13 April, 2013
 • Huffmanovo kodiranje - predstavitev s primerom
  Predstavitev Huffmanovega kodiranja
  Created by Deni Srebrnič, on 16 October, 2013
 • Iglavci
  Pregled nekaterih iglavcev
  Created by Sašo Hovnik, on 01 October, 2012
 • Igra križci in krožci
  Programiranje grafične igrice križci in krožci bodisi za dva igralca bodisi za enega igralca proti rač…
  Created by Matic Pogladič, on 27 March, 2013
 • Igra Poplava
  Ideja in razlaga programa za igro poplava v programskem jeziku C#.
  Created by Alenka Bernard, on 04 June, 2013
 • Igra štiri v vrsto
  Grafični uporabniški vmesnik, kjer dva igralca igrata štiri v vrsto.
  Created by Matic Pogladič, on 27 March, 2013
 • Igralna kocka
  Simulacija igralne kocke.
  Created by Aleš Brelih, on 17 June, 2013
 • Igralna kocka
  Program, ki simulira met igralne kocke.
  Created by Nina Jug, on 06 March, 2012
 • Igralna kocka
  Rešitve in razlaga naloge v sklopu seminarske naloge pri predmetu Programiranje 3 na FMF.
  Created by Eva Janša, on 30 March, 2013
 • Igrica v programskem jeziku BYOB (Build Your Own Block)
  Opis programskega jezika BYOB in opis igrice v tem jeziku
  Created by Melita Potocnik, on 28 August, 2013
 • Informacijski sistem za izposojo koles
  Informacijski sistem z grafičnim umesnikom za pomoč trgovcu, ki izposoja kolesa.
  Created by Anja Knez, on 26 February, 2013
 • Integrali
  Rešene naloge
  Created by Jerneja Jene, on 09 January, 2014
 • Interaktivni vrtinec!
  Napisali bomo program, da s premikanjem miške vrtinčimo sliko.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Iskalni algoritem A*
  Algoritem A* je razširitev dijkstrovega algoritma in se uporablja za iskanje najkrajših poti v grafu. …
  Created by Andrej Koželj, on 01 July, 2013
 • Iskanje dveh najbližjih točk v ravnini
  Predstavitev problema za iskanje dveh najbližjih točk v ravnini
  Created by Petra Adamič, on 07 June, 2013
 • Iskanje dveh najbližjih točk v ravnini (predstavitev)
  iskanje dveh najbližjih točk v ravnini
  Created by Petra Adamič, on 10 April, 2013
 • Iskanje k-tega v tabeli
  Iskanje k-tega največjega elementa v tabeli z metodo hitrega iskanja.
  Created by David Bukovšek, on 29 December, 2013
 • Iskanje najbližjega para točk
  Imamo množico točk v ravnini in želimo poiskati najbližji točki.
  Created by Anja Misja, on 07 December, 2014
 • Iskanje najbližjih točk v ravnini
  V ravnini imamo danih n točk. Radi bi poiskali najbližji par med njimi.
  Created by Vladimir Perko, on 14 March, 2017
 • Iskanje po sliki z metodo Monte Carlo
  Hitra obdelava slike v MATLAB
  Created by Vid Bevčar, on 20 February, 2012
 • Izbrani algoritmi v računalništvu
  Prikaz uporabe algoritma Dijkstra, Urejanje s kopico, Optimalno množenje matrik, Problem trgovskega po…
  Created by Sabina Oražem, on 04 June, 2013
 • Izdelava Igre 15
  V tej temi se bom potrudil čimbolje prikazati idejo izdelave enostavne igrice, pri kateri urejamo 15 k…
  Created by Andrej Koželj, on 05 January, 2013
 • Izjeme v C#
  Dopolnitev gradiva Nine Jug
  Created by Jasmina Satler, on 06 July, 2013
 • Izjeme v C#
  Obravnava in sprožitev izjem v programskem jeziku C#.
  Created by Nina Jug, on 18 March, 2012
 • Izjeme v C# (naloge in kviz)
  Primeri nalog uporabe izjem in preverjanje znanja s kvizom.
  Created by Nina Jug, on 29 March, 2012
 • Izpis mape
  Rekurzivna metoda, ki izpiše datoteke v izbrani mapi in njenih podmapah. Datoteke v podmapah izpiše z zamikom.
  Created by David Bukovšek, on 29 December, 2013
 • Izračun znamenitih točk trikotnika
  Izračun znamenitih točk trikotnika v MATLAB
  Created by Vid Bevčar, on 04 January, 2012
 • IZRAČUNAJ VSOTO 1 (Vaje-ponovitev(rekurzija))
  Rešitev naloge, ki smo jo reševali na vajah.
  Created by Sonja Bernard, on 12 February, 2014
 • Izrazi
  Aritmetika izrazov
  Created by Alen Orbanić, on 23 April, 2013
 • izrazi
  naloge z izrazi
  Created by Larisa Rutar, on 23 April, 2013
 • Izrazi
  poskus
  Created by Ana Hriberšek, on 23 April, 2013
 • IZRAZI - kviz
  Preizkusi svoje znanje o izrazih.
  Created by Tjaša Rugelj, on 11 December, 2014
 • Izvajanje kontrol podatkov (data validation)
  Na prosojnicah je opisan proces izvajanja kontrol podatkov na splošno in v programskem jeziku C#.
  Created by Anja Žežlin, on 27 August, 2014
 • Je število praštevilo?
  Predstavila bom nekaj algoritmov za preverjanje, ali je število praštevilo
  Created by Suzana Nagode, on 08 May, 2013
 • Johnsonov algoritem
  opis algoritma
  Created by Nina Setar, on 08 April, 2015
 • JOHNSONOV ALGORITEM
  ISKANJE NAJKRAJŠIH POTI MED VSEMI PARI VOZLIŠČ
  Created by Nina Otoničar, on 10 June, 2015
 • Kako napolniti enako celico na več listih hkrati?
  Opisali bomo postopek, kako na večih listih hkrati vnesemo neko vsebino, vrednost, ali pa le oblikujem…
  Created by Saša Huber, on 01 February, 2012
 • Kako narišemo Napoleonov trikotnik v GeoGebri?
  Prikaz kako narisati Napoleonov trikotnik.
  Created by Anita Juršič, on 03 March, 2012
 • Kako v Excel vstaviti zaslonsko sliko?
  Opis vstavljanja zaslonske slike v Excel
  Created by Polona Petrač, on 28 May, 2012
 • Kako v Excelu enostavno kopirati formulo v naslednje vrstice
  Prikaz hitrega in enostavnega načina kopiranja formule v ostale vrstice.
  Created by Alenka Bernard, on 26 February, 2012
 • Kako v Excelu izračunamo vsoto in produkt števil?
  Računanje vsote in produkta
  Created by Nastja Grubar, on 22 May, 2012
 • Kako v Excelu nastavimo glavo in nogo?
  Najpogosteje zastavljeno vprašanje, o tem kako dokumentu nastavimo glavo in nogo.
  Created by Gregor Šoln, on 16 February, 2012
 • Kako v Excelu polnimo izbrane celice z želeno vrednostjo?
  Polnjenje celic z isto vrednostjo.
  Created by Katja Bizjak, on 17 February, 2012
 • Kako v Excelu skrijemo oz. odkrijemo stolpec oz. vrstico?
  Najpogosteje zastavljena vprašanja, o tem kako Excelovem dokumentu skrijemo, odkrijemo vrstico oz. stolpec
  Created by Gregor Šoln, on 16 February, 2012
 • Kako v Excelu uredimo seznam po abecednem redu ali po drugih lastnostih?
  Predstavitev urejanja seznama v programu Excel. Urejamo lahko po abecedi ali pa po drugih lastnostih.
  Created by Eva Janša, on 29 February, 2012
 • Kako v Excelu vrednosti obarvamo, ki so manjše od določene vrednosti?
  Prikazali bomo, kako obarvamo vrednosti, ki so naprimer manjše od 50.
  Created by Saša Huber, on 01 February, 2012
 • Kako v Excelu vstavimo diagram oziroma organigram?
  Diagrami in organigrami so zelo koristni za organiziranje. V Excelu lahko z njimi upravljamo na zelo p…
  Created by Maja Dolinar, on 13 February, 2012
 • Kako v GeoGebri izvozimo dinamični delavni list kot spletno stran?
  Najpogosteje zastavljeno vprašanje, o tem kako v Geogebri izvozimo delavni list kot spletno stran.
  Created by Gregor Šoln, on 16 February, 2012
 • Kako v GeoGebri narišemo polinom?
  opisan postopek za izris polinoma v GeoGebri
  Created by Jasmina Satler, on 16 February, 2012
 • Kako v GeoGebri narišemo pravokotni trikotnik?
  konstrukcija pravokotnega trikotnika v GeoGebri
  Created by Suzana Nagode, on 26 February, 2012
 • Kako v GeoGebri odpremo aplet, ki se nahaja na spletu?
  Najpogosteje zastavljeno vprašanje, o tem kako v Geogebri odpremo aplet, ki se nahaja na spletu.
  Created by Gregor Šoln, on 16 February, 2012
 • Kako v GeoGebri pokažemo Pitagorov izrek z drsniki?
  Ideja dokaza pitagorovega izreka.
  Created by Žan Križanovski, on 27 February, 2012
 • Kako v GeoGebri razveljavimo skonstruirano
  Pomoč pri brisanju (razveljavljanju) v GeoGebri
  Created by Sabina Oražem, on 20 May, 2012
 • Kako v Matlabu merimo časovno zahtevnost funkcije?
  merjenje časovne zahtevnosti v MATLAB-u, rom2011
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Kako v Matlabu predstavimo polinom in kakšne so operacije z njim?
  Razlaga sestavljanja polinomov v Matlabu, uporaba funkcije polyval.
  Created by Anja Dulmin, on 04 February, 2012
 • Kako v MatLabu rešimo sistem nelinearnih enačb?
  Pogosto vprašanje - MatLab
  Created by Anita Pandžić, on 19 May, 2012
 • Kako v Matlabu ustvarimo Hilbertovo matriko?
  Prikaz ustvarjanja Hilbertove matrike v Matlabu
  Created by Tomaž Dolenc, on 13 February, 2012
 • Kako zaklenemo celice v MS Excelu
  Kako zaščititi dokument v Excelu pred spreminjanjem
  Created by Andrej Koželj, on 14 March, 2012
 • Karatsubin algoritem za množenje dolgih celih števil
  Karatsubin algoritem nam zmnoži dve celi števili in sicer na drugačen način kot smo se ga učili v osno…
  Created by Tjaša Rugelj, on 20 January, 2014
 • Karatsubino množenje - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma Karatsubino množenje.
  Created by Deni Srebrnič, on 15 May, 2014
 • Kargerjev algoritem
  Algoritem za računanje minimalnega reza na povezanem grafu
  Created by Sonja Bernard, on 07 January, 2015
 • Katere funkcije na nizih poznamo v Matlabu?
  Spoznali bomo funkcije na nizih v programu Malab.
  Created by Saša Huber, on 18 February, 2012
 • Katere ničle najde algoritem bisekcija?
  Iskanje ničel z bisekcijo
  Created by Sabina Oražem, on 31 July, 2013
 • Katere oznake napak v formulah poznamo v Excelu?
  Spoznali bomo napake v formulah v Excelu. Napake se zgodijo, če nepravilno vnesemo formulo, ali ima vr…
  Created by Saša Huber, on 18 February, 2012
 • Katero žito
  O žitih
  Created by Os Starse, on 16 December, 2014
 • Kig (software)
  Opis novega orodja
  Created by Katarina Turk, on 07 May, 2013
 • Knjižnica NumPy
  NumPy je brezplačna razširitev pythonove knjižne, ki nam omogoča, da pospešimo določene matematične al…
  Created by Tilen Kavčič, on 26 January, 2013
 • Knuth-Morris-Prattov algoritem
  Predstavitev Knuth–Morris–Prattovega algoritma in Funkcije neuspeha
  Created by Anja Knez, on 19 December, 2013
 • Koliko poznam Python?
  Kviz o poznavanju programskega jezika Python
  Created by Klemen Kovačič, on 09 November, 2015
 • Koliko poznam Scratch?
  Kviz o poznavanju Scratcha
  Created by Klemen Kovačič, on 29 October, 2015
 • Kolo (razred kolo v programskem jeziku C#)
  Razlaga funkcij v razredu Kolo.
  Created by Alenka Bernard, on 30 May, 2013
 • Kolo - razredna aplikacija
  V okolju Microsoft visual studio C# napišem razred Kolo.
  Created by Ana Rot, on 03 April, 2012
 • Kongruentna metoda naključnih števil
  Opis metode za pridobivanje naključnih števil.
  Created by Matej Rožič, on 31 March, 2012
 • Konveksna ogrinjača - Grahamov pregled
  Predstavitev algoritma in uporaba na primerih.
  Created by Nina Jug, on 25 February, 2012
 • Konveksna ogrinjača - Jarvisov obhod
  Razlaga algoritma Jarvisov obhod in prikaz postopka le-tega na primerih.
  Created by Saša Udir, on 29 February, 2012
 • Konveksna ovojnica
  Algoritmi za iskanje konveksne ovojnice
  Created by Vid Bevčar, on 04 May, 2013
 • Konveksna ovojnica (Grahamov algoritem)
  Konveksna ovojnica (Grahamov algoritem)
  Created by Jerneja Jene, on 27 November, 2013
 • Konveksna ovojnica - naloga
  Na primeru pokazati reševanje problema konveksna ovojnica
  Created by Petra Adamič, on 26 July, 2013
 • Konveksna ovojnica - posnetek
  V prosojnici je posnetek ponazoritve algoritma Grahamov pregled.
  Created by Vid Bevčar, on 14 May, 2013
 • Konveksna ovojnica - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma Grahamov pregled za določanje konveksne ovojnice.
  Created by Deni Srebrnič, on 14 April, 2014
 • KORENSKO DREVO
  Predstavitev podatkovne strukture korensko drevo
  Created by Petra Velikanje, on 29 May, 2013
 • Kosarajujev algoritem
  Algoritem, ki opisuje močno povezane komponente.
  Created by Anita Juršič, on 14 June, 2015
 • Kotne funkcije in vektorji
  Vse o kotnih funkcijah in vektorjih.
  Created by Nina Potočnik, on 03 December, 2014
 • Kratek kviz iz spremenljivk in zank
  Kviz iz osnov programiranja
  Created by Tomaž Kušar, on 15 August, 2014
 • Kratka ponovitev 1. letnika
  Kratka ponovitev 1. letnika.
  Created by Nina Potočnik, on 10 March, 2015
 • Kratka ponovitev 2. letnika
  Kratka ponovitev 2. letnika
  Created by Nina Potočnik, on 08 January, 2015
 • Kratka ponovitev 3. letnika
  Kratka ponovitev 3. letnika.
  Created by Nina Potočnik, on 12 February, 2015
 • Kratka ponovitev 4. letnika
  Kratka vsebina zaporedja, kombinatorija, verjetnostni račun
  Created by BarbaraZarabec, on 11 February, 2015
 • Kratka vsebina funkcije, kompleksnih, eksponentne
  Kratek opis funkcije
  Created by BarbaraZarabec, on 10 January, 2015
 • Kratka vsebina realnih števil in linearne funkcije
  Kratka vsebina realnih števil in linearne funkcije
  Created by BarbaraZarabec, on 13 December, 2014
 • Kriptografija
  V tem gradivu bodo predstavljeni simetrični in asimetrični algoritmi za enkripcijo podatkov.
  Created by Žan Križanovski, on 14 March, 2013
 • Križ kraž
  Preberi tri besede in jih izpiši tako, kot bi se lahko sekale v križanki.
  Created by Vid Bevčar, on 12 January, 2013
 • Križ-kraž (križanje treh besed)
  Razlaga algoritma, kako ugotoviti, če se tri dane besede sekajo ali ne in kako izpisati rešitev, če se sekajo.
  Created by Alenka Bernard, on 25 May, 2013
 • Križci in krožci
  Razlaga igre križci in krožci, sprogramirane v jeziku C#.
  Created by Alenka Bernard, on 03 June, 2013
 • Križci in krožci
  Programiranje enostavne igrice križci in krožci v programskem jeziku C#.
  Created by David Bukovšek, on 12 January, 2014
 • Kuhajmo z odvodi
  Recept za brownije, kjer količino sestavin predstavimo z odvodi
  Created by Sonja Bernard, on 16 February, 2015
 • Kvadrat
  Naloga o sestavljanju razreda Kvadrat.
  Created by Deni Srebrnič, on 15 February, 2013
 • Kvadrat
  Rešitve in razlaga naloge v sklopu seminarske naloge pri predmetu Programiranje 3 na FMF.
  Created by Eva Janša, on 30 March, 2013
 • Kvadrati
  rešitev naloge v programu c#
  Created by Jasmina Satler, on 21 June, 2013
 • L'Hôpitalovo pravilo
  Pravilo za računanje limit funkcij z nedoločenimi izrazi s pomočjo odvodov.
  Created by Nina Setar, on 11 January, 2015
 • Lena veverica
  Glede na porazdelitev orehov po drevesih in št. orehov, ki bi jih veverica rada pojedla, je potrebno n…
  Created by Tjaša Dragar, on 03 March, 2012
 • Letalo
  gradnja razredov v C#
  Created by Andrej Pavšič, on 10 June, 2013
 • leva in desna limita
  slika, kako razbrati levo in desno limito
  Created by Nina Setar, on 12 January, 2015
 • Levenshteinova razdalja
  Predstavitev algoritma o Levenshteinovi razdalji.
  Created by Deni Srebrnič, on 21 September, 2013
 • Limite: pravilo vsote, razlike, produkta in kvocienta
  4 pravila za lažje računanje limit
  Created by Nina Setar, on 11 January, 2015
 • Linearna funkcija
  Vsebuje snov linearne funkcije - koordinatni sistem, razdalja, obseg ...
  Created by BarbaraZarabec, on 12 November, 2014
 • Linearno programiranje in simpleksna metoda
  Splošni linearni program, linearni program v standardni obliki, simpleksna metoda, dvofazna simpleksna…
  Created by Nastja Bastjančič, on 06 March, 2012
 • LINQ
  Uporaba LINQ v C#
  Created by Tomaž Dolenc, on 05 January, 2014
 • LINQ in C#
  Pogledali si bomo, kaj LINQ sploh je, kako ga lahko zelo praktično uporabljamo pri poizvedovanju določ…
  Created by Suzana Nagode, on 18 February, 2013
 • Live Geometry
  Live Geometry je izobraževalno orodje za učenje geometrije in lažje predstavljanje gradnje likov ter p…
  Created by Tjaša Rugelj, on 01 February, 2012
 • Madžarska metoda
  Opis algoritma pri predmetu Računalništvo 1
  Created by inge sajn, on 12 December, 2014
 • Maple
  Predstavitev računalniškega orodja Maple.
  Created by Gregor Cerinšek, on 04 March, 2014
 • Matematična naloga N1
  Odvajanje polinoma. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011.
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Matematična naloga N2
  ploščina med funkcijo in absciso na danem intervalu
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Matematična naloga N3
  Ekstremi in ničle funkcije Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011.
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Matematična naloga N4
  vektorji, mešani produkt Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Matematična naloga N5
  odvod funkcije, smerni koeficient tangente. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Matematična naloga N6
  ploščina kroga, ploščina kvadrata. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Matematična naloga N7
  sistem dveh enačb z dvemi neznankami. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Matematična naloga N8
  kvadratna interpolacija. Gradivo v sklopu Seminarske naloge ROM2011
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Math Algebra Solver Calculator
  Predstavitev matematičnega orodja - aplikacija za operacijske sisteme Android
  Created by Melita Potocnik, on 15 May, 2013
 • Math Mechanixs
  Matematično orodje
  Created by Aleš Brelih, on 18 May, 2013
 • Mathcad Prime 1.0
  Predstavitev programa Mathcad Prime 1.0
  Created by Anja Knez, on 29 February, 2012
 • MatheAss
  Kratka predstavitev priročnega matematičnega programa
  Created by Sabina Oražem, on 06 March, 2012
 • Mathematica - paket Combinatorica (predstavitev)
  predstavitev seminarske naloge pri ROM
  Created by Anita Pandžić, on 05 June, 2012
 • Mathics
  Predstavitev računalniškega orodja Mathics.
  Created by Gregor Cerinšek, on 25 February, 2014
 • Mathway
  Predstavitev in uporaba spletne strani Mathway
  Created by Sara Kužnik, on 20 January, 2014
 • MatLab - Ukaz clock() in datestr()
  Opis ukaza clock() in ukaza datestr() v MatLab programu
  Created by Sabina Oražem, on 20 May, 2012
 • Matlab-ANY, ALL
  Predstavitev ukaza ANY in ALL
  Created by Nastja Grubar, on 22 May, 2012
 • Matlab-DISP
  Predstavitev ukaza DISP
  Created by Nastja Grubar, on 22 May, 2012
 • matrika - razred Matrika
  Naloge pri predmetu Programiranje 2.
  Created by Saša Huber, on 24 January, 2014
 • Matrike v GeoGebri
  Predstavljeno je delo z matrikami v programu GeoGebra, tj. definiranje matrik, računanje z njimi, delo…
  Created by Urška Matjašec, on 10 March, 2014
 • Matura, spomladanski rok 2013
  Rešitve nalog iz mature 2013.
  Created by Nina Potočnik, on 10 March, 2015
 • Matura, spomladanski rok 2014
  Rešitve in postopki reševanja za spomladanski rok mature 2014.
  Created by Nina Potočnik, on 13 February, 2015
 • Maturitetna pola pomlad2013 VR, naloge 1, 3, 5 in 6
  Rešitve 1., 3., 5. in 6. naloge iz maturitetne pole 8.6.2013 višja raven.
  Created by Gregor Cerinšek, on 13 March, 2014
 • Maturitetne naloge
  Reševanje maturitetnih nalog s programoma GeoGebra in Precise Calculator
  Created by Sonja Bernard, on 11 February, 2013
 • Maxima - matrike in grafi
  Predstavitev dela seminarske naloge
  Created by Saša Žgavec, on 11 January, 2014
 • Mehurčno urejanje
  Predstavljen je eden izmed mnogih algoritmov za urejanje. Mehurčno urejanje, ki ga imenujejo tudi nava…
  Created by Matic, on 02 February, 2014
 • Metoda Monte Carlo
  Integracija in obdelava slike
  Created by Vid Bevčar, on 13 February, 2012
 • Metrična geometrija v prostoru
  Vse o geometrijskih telesih.
  Created by Nina Potočnik, on 12 February, 2015
 • Metrična geometrija v ravnini
  Vse o obsegih in ploščinah različnih likov.
  Created by Nina Potočnik, on 12 February, 2015
 • Microsoftov matematični dodatek za Word in OneNote
  Predstavitev funkcij matematičnega dodatka in primer reševanja nalog
  Created by Alenka Bernard, on 17 February, 2012
 • Min-Max
  Rekurzivna metoda, ki hkrati poišče največji in najmanjši element v dani tabeli števil.
  Created by Sandi Hrvačanin, on 18 February, 2014
 • Minimalno vpeto drevo
  Kruskalov algoritem iskanja MVD - minimalno vpetega drevesa v uporabi za iskanje najcenejše omrežne na…
  Created by Tatjana Povše, on 18 September, 2012
 • Minimalno vpeto drevo
  Katera minimalna vpeta drevesa poznamo.
  Created by Marina Pijetlovic, on 21 August, 2013
 • Minimalno vpeto drevo v ravnini (Evklidsko minimalno vpeto drevo)
  Evklidsko minimalno vpeto drevo je minimalno vpeto drevo z n točkami v ravnini, kjer je teža povezave …
  Created by Martina Nemec, on 29 January, 2013
 • Modularna aritmetika
  Modularna aritmetika prikazana preko primerov. Seštevanje, moženje, deljenjenje, največji skupni deljitelj.
  Created by Gregor Šoln, on 14 December, 2013
 • Moje prvo gradivo
  Moje prvo gradivo
  Created by Miha Blokar, on 28 January, 2013
 • Monte Carlo drevesno iskanje
  Na podlagi naključnega jemanja vzorcev iz prostora odločitev zgradi iskalno drevo, ki pomaga pri odloč…
  Created by Matic Černač, on 15 January, 2015
 • Monte Carlo integracija MATLAB
  Računanje določenega integrala
  Created by Vid Bevčar, on 13 February, 2012
 • Motorji, stikala, senzorji in še kaj ...
  Navodila za vezavo motorjev, stikal in senzorjev na robotu
  Created by Tomaž Kušar, on 07 August, 2014
 • Najbližji točki v ravnini - metoda deli in vladaj
  iskanje najbližjih točk v ravnini s pomočjo emtode deli in vladaj
  Created by Gregor Šoln, on 06 June, 2013
 • Najbližji točki v ravnini - metoda grobe sile
  Predstavitev enostavnega algoritma za iskanje najbližjih točk v ravnini
  Created by Gregor Šoln, on 08 March, 2013
 • Najhitrejša pot- Dijkstrov algoritem
  Na praktičnem primeru pokažem uporabo Dijkstrovega algoritma.
  Created by Vid Bevčar, on 07 May, 2013
 • Najkrajša pot v acikličnem grafu
  Na enostavnem primeru pokažem iskanje najkrajše poti v acikličnem grafu.
  Created by Vid Bevčar, on 14 May, 2013
 • Najkrajše poti v acikličnem grafu
  Opis algoritma za iskanje najkrajše poti v acikličnem grafu
  Created by Tomaž Dolenc, on 06 December, 2013
 • Najkrajši niz
  Iskanje najkrajšega združenega niza.
  Created by Aleš Brelih, on 17 June, 2013
 • Najkrajši niz
  Rešitev problema, kako sestaviti najkrajši niz iz besed dolžine petih znakov
  Created by Sabina Oražem, on 29 March, 2013
 • Največji kvadrat
  Iskanje kvadratov
  Created by Nikola Stojanović, on 19 March, 2012
 • Naključni daljici
  V tem gradivu bom poskusil predstaviti izdelavo programa, ki nam računa verjetnost, da se dve naključn…
  Created by Andrej Koželj, on 25 February, 2013
 • Naključno število
  Izpisovanje naključnih števil v oknu (form).
  Created by Sabina Oražem, on 03 April, 2013
 • Nakupovalni listek
  rešitev naloge v c#
  Created by Jasmina Satler, on 23 June, 2013
 • Naloga
  Reši dve enostavni nalogi.
  Created by Tjaša Bizjak, on 23 April, 2013
 • Naloga
  reši dve enostavni nalogi
  Created by Ana Hriberšek, on 23 April, 2013
 • Naloga 1 - video
  Primer delovanja mobilnega robota
  Created by Tomaž Kušar, on 21 August, 2014
 • Naloga 2 - video
  Posnetek delovanja robota
  Created by Tomaž Kušar, on 21 August, 2014
 • Naloga 4 - video
  Posnetek delovanja robota
  Created by Tomaž Kušar, on 21 August, 2014
 • Naloga 5 - video
  Posnetek delovanja robota
  Created by Tomaž Kušar, on 21 August, 2014
 • Naloga 6 - video
  Posnetek delovanja robota
  Created by Tomaž Kušar, on 21 August, 2014
 • Naloga: Knjiga
  Predstavitev naloge: Knjiga
  Created by Gregor Šoln, on 15 May, 2013
 • Naloga: LED lučke
  Predstavitev naloge: LED lučke
  Created by Gregor Šoln, on 15 May, 2013
 • Naloga: Lena veverica (NalogeAlgoritmi)
  Opis problema in ideja rešitve, razlaga algoritma, testni primeri in prikaz testiranje rešitve.
  Created by Nastja Bastjančič, on 22 March, 2012
 • Naloga: Oglasi
  Predstavitev naloge: Oglasi
  Created by Gregor Šoln, on 15 May, 2013
 • Naloga: Pravokotnik (NalogeRazredi)
  opis problema in ideja rešitve, razlaga algoritma, testni primeri in prikaz testiranja rešitve.
  Created by Nastja Bastjančič, on 22 March, 2012
 • Naloga: Simulacija meta igralne kocke (NalogeGUI)
  opis problema in ideja rešitve, razlaga algoritma, testni primeri in prikaz testiranja rešitve.
  Created by Nastja Bastjančič, on 22 March, 2012
 • Naloge
  Rešitve različnih nalog s pomočjo orodij kot so Matlab, Exel in GeoGebra.
  Created by Tjaša Rugelj, on 06 February, 2012
 • Naloge
  Primeri razredov v okolju Visual Studio C#
  Created by Ana Rot, on 05 April, 2012
 • Naloge - Tabele v C#
  Naloge za utrjevanje znanja tabel v programskem jeziku c#
  Created by Gregor Šoln, on 17 April, 2013
 • Naloge - Tekstovne datoteke v C#
  Naloge za utrjevanje znanja iz snovi tekstovnih datotek v C#.
  Created by Gregor Šoln, on 14 May, 2013
 • Naloge in kviz z strukturo DateTime
  Kviz je namenjen utrjevanju znanja uporabe strukture DateTime.
  Created by Tjaša Panič, on 07 February, 2012
 • Naloge iz podatkovnih generičnih tipov v C#
  Gradivo vsebuje naloge iz podatkovnih generičnih tipov v C#.
  Created by Anita Kolaržik, on 21 February, 2014
 • Naloge iz programiranja v C#
  Naloge, podobne programiranju igre križci in krožci. Nekaj jih je tudi rešenih
  Created by Matic Pogladič, on 31 March, 2013
 • Naloge iz vaj
  Rešene naloge iz vaj
  Created by Gašper Bohinc, on 03 March, 2014
 • Naloge s šolskih vaj, programiranje 2
  V Pythonu rešene naloge s šolskih vaj pri predmetu Programiranje 2 na FMF.
  Created by Mateja Makše, on 25 March, 2014
 • Naloge za seminarsko nalogo pri predmetu ROM
  Rešitve osmih izbranih nalog za seminarsko nalogo pri predmetu ROM
  Created by Eva Janša, on 16 February, 2012
 • Nalogi
  Reši dve enostavni nalogi!
  Created by Nuša Cevzar, on 23 April, 2013
 • Napake (error) v Microsoft Excelu
  Napake s katerimi se lahko srečamo pri uporabi programa Microsoft Excel
  Created by Sabina Oražem, on 07 March, 2012
 • NAR-A: Merjenje in gibanje
  Merjenje, gibanje (sklop A)
  Created by Andreja Eršte, on 08 November, 2018
 • NAR-B: Tlak in tekočine
  Sklop B: tlak in tekočine
  Created by Andreja Eršte, on 08 November, 2018
 • NAR-C: Delo, moč in energija sistema
  Sklop C: Delo, moč in energija sistema
  Created by Andreja Eršte, on 08 November, 2018
 • NAR-D: Temperatura in toplota
  Sklop D: Temperatura in toplota
  Created by Andreja Eršte, on 08 November, 2018
 • Naravna in cela števila
  Predstavitev naravnih in celih števil.
  Created by Nina Potočnik, on 11 November, 2014
 • Naštevni tipi v C# (enumeration)
  opis tipa: naštevni tip
  Created by Andrej Pavšič, on 04 April, 2012
 • Nedoločeni integral
  Teorija nedoločenih integralov
  Created by Tilen Suša, on 31 October, 2013
 • Novo gradivo
  Učimo se ...
  Created by Franc Jakoš, on 03 March, 2012
 • Numerični podatkovni tipi
  Opis numeričnih podatkovnih tipov v jeziku C# ter osnovna teorija povezana z njimi. Praktični primeri uporabe.
  Created by Vid Bevčar, on 05 February, 2013
 • Numerični podatkovni tipi - vaje
  Vaje iz numeričnih podatkovnih tipov
  Created by Vid Bevčar, on 06 February, 2013
 • Obdrži rezultat!
  Napisali bomo program, ki s pomočjo spremenljivke beleži točke.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Objektno programiranje
  Naloga iz vaj pri predmetu Programiranje 2
  Created by Sanja Milasinovic, on 09 June, 2014
 • OBJEKTNO PROGRAMIRANJE - DEDOVANJE
  Predstavitev teme pri programiranju 3.
  Created by Petra Velikanje, on 18 June, 2013
 • Objektno programiranje - gradnja razredov
  Predstavila bom kako v programu C# ustvarimo razred.
  Created by Ana Rot, on 16 February, 2012
 • Obrezovanje daljic (line clipping)
  Splošen pregled obrezovanja daljic
  Created by Jasmina Satler, on 20 May, 2013
 • Obstoj negativnih ciklov v omrežju
  Opis algoritma za ugotavljanje obstoja negativnih ciklov
  Created by Polona Petrač, on 06 March, 2014
 • Obvezna naloga
  Obvezna naloga za delo z datotekami.
  Created by Sandi Hrvačanin, on 19 February, 2014
 • Octave
  Predstavitev programa Octave za numerično računanje.
  Created by Anita Juršič, on 21 February, 2012
 • Octave - ukaz vech(X)
  Kako uporabiti ukaz vech(X)
  Created by Anela Halilović, on 21 February, 2012
 • Odmik krivulje
  Kako dani ravninski parametrični krivulji narišemo odmik krivulje na neki razdalji.
  Created by Marina Pijetlovic, on 12 January, 2012
 • Odmik krivulje
  Kako dani ravninski parametrični krivulji narišemo odmik krivulje na neki razdalji.
  Created by Marina Pijetlovic, on 12 February, 2012
 • Odvod
  Teorija odvodov
  Created by Jerneja Jene, on 31 October, 2013
 • Odvod po definiciji
  Razlaga in uporaba na primeru
  Created by Nina Setar, on 13 February, 2015
 • Odvod-graf
  Glede na sliko določi funkcijo, odvod in drugi odvod
  Created by Sonja Bernard, on 16 February, 2015
 • Odvod-graf(dodatno)
  Glede na podan graf odvoda poskušamo rekonstruirati funkcijo
  Created by Sonja Bernard, on 16 February, 2015
 • Odvodi
  Rešene naloge
  Created by Jerneja Jene, on 05 January, 2014
 • Odvodi
  Definicija odvodov, pravila za odvajanje
  Created by Jerneja Jene, on 10 January, 2014
 • Odvodi
  Ekstremi, konveksnost/konkavnost
  Created by Jerneja Jene, on 10 January, 2014
 • Odvodi
  L'Hospitalovo pravilo, risanje grafov
  Created by Jerneja Jene, on 10 January, 2014
 • OGLASI - ALGORITMI
  Rešitev naloge pri predmetu Programiranje 3.
  Created by Petra Velikanje, on 21 May, 2013
 • Ohranitev kinetične in potencialne energije
  Obravnava ohranitvenega zakona o kinetični in potencialni energiji
  Created by Marko Rožič, on 31 March, 2012
 • OK Geometry
  Pripomoček za kreiranje in opazovanje geometrijskih konstrukcij.
  Created by Inge Šajn, on 21 January, 2014
 • OKRAJŠAJ ULOMKE (Vaje - razred Ulomek)
  Rešitev naloge, ki smo jo reševali na vajah.
  Created by Sonja Bernard, on 13 February, 2014
 • Opis Excelovega ukaza DSUM
  Predstavitev delovanja Excelovega ukaza DSUM.
  Created by Alenka Bernard, on 25 February, 2012
 • opis orodja - SYMPY
  Opis računalniškega orodja sympy za pomoč pri reševanju matematičnih problemov
  Created by Petra Adamič, on 06 February, 2012
 • Opis ukaza
  Opis ukaza repmat v Matlabu.
  Created by Anita Juršič, on 03 March, 2012
 • Opis ukaza ComplexRoot v GeoGebri
  Kako in kdaj uporabljamo ukaz za iskanje kompleksnih ničel v programu GeoGebra
  Created by Andrej Koželj, on 14 March, 2012
 • Opis ukaza Krožni Lok pri Geogebri
  Z ukazom Krožni lok lahko izmerimo ali narišemo lok nad nekim kotom.
  Created by Maja Dolinar, on 13 February, 2012
 • Opis ukaza LOOKUP v MS EXcelu
  Kako uporabljamo ukaz LOOKUP
  Created by Andrej Koželj, on 14 March, 2012
 • Opis ukaza Mediana v Geogebri
  Postopek računanja mediane v programu Geogebra.
  Created by Polona Petrač, on 28 May, 2012
 • Opis ukaza OFFSET (Microsoft Excel 2010)
  Kratek opis in prikaz oporabe ukaza OFFSET
  Created by Tomaž Dolenc, on 13 February, 2012
 • Opis ukaza PERMUT (excel)
  Vrne število permutacij za dano število predmetov, ki so lahko izbrani izmed vseh premetov.
  Created by Petra Sršen, on 15 February, 2012
 • Opis ukaza Razteg pri Geogebri
  Načini uporabe ukaza Razteg pri Geogebri
  Created by Polona Petrač, on 28 May, 2012
 • Opis ukaza SigmaXX v Geogebri
  Kratek opis ukaza SigmaXX
  Created by Polona Petrač, on 28 May, 2012
 • Opis ukaza v GeoGebri - EnotskiNormalniVektor
  Opis ukaza ter primer uporabe
  Created by Petra Adamič, on 28 February, 2012
 • Optimalno dvojiško iskalno drevo
  Predstavitev podatkovne strukture optimalno dvojiško iskalno drevo ter algoritma za gradnjo te podatko…
  Created by David Bukovšek, on 03 December, 2013
 • Optimalno iskalno drevo
  O gradnji optimalnega iskalnega drevesa
  Created by Matija Lokar, on 23 April, 2015
 • Optimalno iskalno drevo: predstavitev
  Krajši opis optimalnega iskalnega drevesa, namenjen predstavitvi
  Created by David Bukovšek, on 07 December, 2013
 • Optimalno iskalno dvojiško drevo
  Predstavitev podatkovne strukture drevo ter poseben tip drevesa, to pa je optimalno iskalno dvojiško drevo.
  Created by Mojca Kerin, on 24 May, 2012
 • Optimalno iskalno dvojiško drevo2
  Predstavitev podatkovne strukture drevo ter poseben tip drevesa, to pa je optimalno iskalno dvojiško drevo.
  Created by Mojca Kerin, on 21 January, 2013
 • Optimalno množenje matrik
  Izračun optimalne postavitve oklepajev pri množenju množice matrik
  Created by Vid Bevčar, on 11 May, 2013
 • Optimalno množenje zaporedja matrik
  Število operacij, ki jih opravimo pri zaporednem množenju matrik, JE odvisno od vrstnega reda, v kater…
  Created by Andrej Koželj, on 28 June, 2013
 • Optimalno množenje zaporedja matrik - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma za množenje zaporedja matrik
  Created by Deni Srebrnič, on 09 October, 2013
 • Osnove in lastnosti funkcij
  Vizualna pomoč pri razumevanju snovi
  Created by Sonja Bernard, on 14 December, 2014
 • Osnove logike in teorije množic
  Predstavitev osnov logike in teorije množic
  Created by Nina Potočnik, on 16 November, 2014
 • Osnove postavitve virtualnega računalnika
  Prenos VirtualBox, prenos operacijskega sistema Ubuntu, namestitev VirtualBox, namestitev operacijskeg…
  Created by Melita Kompolšek, on 05 October, 2016
 • Osnove Scratch-a
  Predstavitev programa Scratch.
  Created by Nina Potočnik, on 08 August, 2013
 • Osnove statistike
  Nekaj o osnovah statistike.
  Created by Nina Potočnik, on 29 November, 2014
 • Osnovni prijemi v Scratchu
  Kratek uvod v programsko okolje Scratch. Gradivo je predstavljeno v obliki filmčkov posnetih v okolju Scratch.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Ploščina in obseg kroga
  Opis izdelave programa v Scratchu in Pythonu za izračun ploščine in obsega kroga.
  Created by Klemen Kovačič, on 28 November, 2015
 • Podatkovna struktura SKLAD - PSIA
  Tukaj bomo prikazali strukturo, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju in nam omogoča lažje delo s podatki.
  Created by Matej Rožič, on 16 December, 2012
 • Podatkovna struktura: R-drevo
  Seminarska naloga pri predmetu računalništvo1.
  Created by Petra Adamič, on 04 January, 2013
 • Podatkovna struktura: VRSTA
  Podatkovna struktura uporabljena pri računalništvu.
  Created by Marko Rožič, on 27 December, 2012
 • Podatkovne baze
  Opis in rešitev poizvedb
  Created by Marina Pijetlovic, on 06 August, 2013
 • Podatkovne strukture - Kopica
  Predstavitev podatkovne strukture kopica. Opisana in prikazana je njena zgradba in uporaba, kako v kop…
  Created by Aleš Kete, on 09 July, 2012
 • Poišči najnovejšo datoteko
  Iskanje najnovejše datoteke v mapi in njenih podmapah.
  Created by Sandi Hrvačanin, on 18 February, 2014
 • Poklicna matura - zimski rok, 7.februar 2012, 1.del, 2.naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz poklicne mature in kratka ponovitev snovi
  Created by Tilen Kavčič, on 16 February, 2013
 • Poklicna matura - zimski rok, 7.februar 2012, 2.del, 1.naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz poklicne mature in kratka ponovitev snovi
  Created by Tilen Kavčič, on 09 February, 2013
 • Polifazno sortiranje
  Predstavitev algoritma polifaznega sortiranja.
  Created by Ana Rot, on 05 May, 2012
 • Polinom
  Predstavitev objektnega programiranja na primeru polinoma v programskem jeziku C#.
  Created by Sandi Hrvačanin, on 19 February, 2014
 • Polinomi in racionalne funkcije
  Vse o polinomih in racionalnih funkcijah.
  Created by Nina Potočnik, on 13 February, 2015
 • Položaj točke glede na konveksni n kotnik
  Predstavitev algoritma, s katerim bomo za poljubno točko ugotovili, ali leži v n kotniku ali zunaj njega.
  Created by Petra Sršen, on 02 March, 2013
 • ponovitev (datoteke) - Golf 1
  Naloga iz vaj pri predmetu Programiranje 2.
  Created by Saša Huber, on 24 January, 2014
 • Poskusno gradivo
  Poskusno gradivo.
  Created by Alen Orbanić, on 22 March, 2013
 • Postavitev virtualnega računalnika, Wikija in Moodle
  V tem e-gradivu so prikazani posamezni koraki postavitve virtualnega računalnika ter postavitve in ure…
  Created by Melita Kompolšek, on 13 September, 2012
 • Postavitev Wikija in Moodle
  Postavitev in urejanje Wikija, postavitev Moodle
  Created by Melita Kompolšek, on 05 October, 2016
 • Pot po papirju
  grafični izris poti po "koordinatnem sistemu"
  Created by Andrej Pavšič, on 10 June, 2013
 • Pot po papirju
  Polžek Pepe potuje po papirju. Napišemo metode v C#, katere mi vrnejo končno točko, krajšo pot in navo…
  Created by Mateja Gorišek, on 03 April, 2012
 • Pot po papirju - Pepe
  pot po koordinatnem sistemu
  Created by Andrej Pavšič, on 03 April, 2012
 • Potapljanje ladjic
  Opis oz. razložitev, kako sprogramirati igrico Potapljanje ladjic v c#.net.
  Created by Saša Udir, on 23 February, 2012
 • Potapljanje ladjic - naloge in kviz
  Naloge za utrjevanje pri projektu Potapljanje ladjic in kviz za preverjanje znanja.
  Created by Saša Udir, on 28 February, 2012
 • Potence in koreni
  Vse o potencah in korenih.
  Created by Nina Potočnik, on 02 January, 2015
 • Potovanje "lovca do fazana"
  V programu Matlab bom predstavila animacijo gibanja lovca(ki stoji ob robu levega brega reke) do fazan…
  Created by Špela Marinčič, on 29 April, 2012
 • POV- Kako v Excelu uporabljamo pogojno oblikovanje celic
  Prikazati uporabo pogojnega oblikovanja v Excelu
  Created by Petra Adamič, on 28 February, 2012
 • Praštevila-različni algoritmi
  V tem gradivu si bomo ogledali nekaj algoritmov za preverjanje števila kot praštevila in njihovo iskanje
  Created by Andrej Koželj, on 10 February, 2013
 • Pravokotnik
  rešitev naloge v c#
  Created by Jasmina Satler, on 21 June, 2013
 • Pravokotnik
  Implementacija razreda Pravokotnik. S tem razredom bo predstavljen pravokotnik v ravnini. Razred bo vs…
  Created by Matic Pogladič, on 27 March, 2013
 • Precise Calculator
  Opis programa Precise Calculator
  Created by Sonja Bernard, on 13 February, 2013
 • Predstavitev
  Predstavitev orodja Calques 3D
  Created by Gašper Bohinc, on 11 March, 2013
 • Predstavitev baze (cvetličarna)
  Predstavitev baze. Kreiranje tabel v tej bazi, vstavljanje podatkov v tabele in nato izvedba SQL poizv…
  Created by Tjaša Dragar, on 17 April, 2012
 • Predstavitev baze (cvetličarna) - Povzetek
  Prosojnice so namenjene predstavitvi seminarske naloge z naslovom Predstavitev baze (cvetličarna).
  Created by Tjaša Dragar, on 28 April, 2012
 • Predstavitev baze (vodenje nogometnega kluba)
  Predstavitev podatkovne baze/informacijskega sistema, ki bo pomagal direktorju in trenerju nogometnega…
  Created by Tomaž Dolenc, on 26 December, 2012
 • Predstavitev baze - Evidenca o prisotnosti zaposlenih
  Izdelava "informacijskega sistema" z naslovom Evidenca o prisotnosti zaposlenih za predmet Projektno delo.
  Created by Maja Kapitler, on 18 February, 2013
 • Predstavitev baze: Ocenjevanje vin in hrane
  Kratka predstavitev o tem kako sestavimo bazo kakšne podatke hrani, kaj lahko počnemo s podatki...
  Created by Mojca Kerin, on 08 January, 2012
 • Predstavitev CaRMetal
  Predstavitev matematičnega orodja CaRMetal.
  Created by Tilen Suša, on 14 February, 2013
 • Predstavitev knjižnice SciPy
  Predstavitev knjižnice SciPy.
  Created by Anja Misja, on 04 March, 2013
 • Predstavitev modula Sympy
  Predstavitev matematičnega dodatka/knjižnice za programski jezik Python
  Created by Andrej Koželj, on 13 March, 2012
 • Predstavitev orodja DataScene
  Kratka predstavitev orodja Datascene z dodanim filmčkom 'animacija'.
  Created by Sabina Šket, on 15 May, 2012
 • Predstavitev orodja EVKLID DynaGeo
  Predstavitev orodja Evklid DynaGeo
  Created by Petra Sršen, on 02 March, 2012
 • Predstavitev orodja Mathematica
  Opis programa Mathematica in njenega paketa Combinatorica.
  Created by Anita Pandžić, on 29 May, 2012
 • Predstavitev orodja Scientific Workplace
  Predstavitev orodja Scientific Workplace, ki sem ga imela za predstavit pri seminarski nalogi.
  Created by Katja Bizjak, on 03 March, 2012
 • Predstavitev programa - Sage
  Predstavitev matematičnega programa Sage. Namestitev na računalnik in uporaba na spletu.
  Created by Sandi Hrvačanin, on 13 February, 2013
 • Predstavitev programa A&G Grapher
  Predstavitev grafičnega programa A&G Grapher
  Created by Rok Mulej, on 04 June, 2013
 • Predstavitev programa Algebrator
  o programu Algebrator
  Created by Gregor Šoln, on 12 March, 2012
 • PREDSTAVITEV PROGRAMA CABRI II PLUS
  Predstavitev matematičnega programa Cabri II Plus.
  Created by Anja Dulmin, on 02 March, 2012
 • Predstavitev računalniškega programa GRAPHCALC
  V programu GraphCalc lahko rišemo funkcije v grafu 2D ali 3D, poleg tega pa imamo zraven še računalo.
  Created by Maja Dolinar, on 10 February, 2012
 • Predstavitev seminarske naloge
  reševanje naloge s pomočjo programa smath studio
  Created by Jasmina Satler, on 27 February, 2012
 • Predstavitev seminarske naloge
  uporaba ukazov v programu SMath Studio
  Created by Jasmina Satler, on 27 February, 2012
 • Predstavitev seminarske naloge
  prikaz risanja grafa v programu SMath Studio
  Created by Jasmina Satler, on 27 February, 2012
 • Pregled grafa v širino
  Algoritem s katerim pregledamo vse elemente v podanem grafu oz. drevesu.
  Created by Katja Velemirov, on 11 February, 2015
 • Premikajoča se animacija!
  Napisali bomo program, ki nam animira figuro med tem, ko se ta premika.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Premikanje figure
  Napisali bomo program, ki nam omogoča vodenje figure s smernimi tipkami.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Premiki in raztegi
  Risanje grafov
  Created by Nina Setar, on 10 March, 2015
 • PREOBTEŽEVANJE OPERATORJEV V C#
  Predstavitev operatorjev, preobteževanje operatorjev na primerih
  Created by Petra Velikanje, on 28 February, 2012
 • Presečišča med krožnico in premico
  Kratko matematično ozadje problema in predstavitev programa v Matlabu, ki vrne presečišči krožnice in premice
  Created by Maja Dolinar, on 22 February, 2013
 • Presečišče krožnice in premice
  Prikazala bom, kako s pomočjo programa Matlab napišemo program, ki določi presečišče premice in krožni…
  Created by Darja Celcer, on 14 June, 2012
 • Presečišči krožnic
  S pomočjo programa Matlab napišemo program, ki za dve podani krožnici ugotovi, ali se sekata, ali ne.
  Created by Maja Ban, on 29 April, 2012
 • Presečišči krožnic - funkcija v Matlabu
  Kako s programom Matlab preveriti, če se dve koržnici sekata in izračunati njuni presečišči
  Created by Alenka Bernard, on 06 February, 2013
 • Preskočni seznam
  Preskočni seznam je verjetnostna podatkovna struktura, ki omogoča učinkovito iskanje, vstavljanje in b…
  Created by Sabina Oražem, on 26 May, 2013
 • PRETOVRNIK ANGLOSAKSONSKIH DOLŽINSKIH MER - GUI
  Rešitev pri predmetu Programiranje 3
  Created by Petra Velikanje, on 21 May, 2013
 • Pretvornik milje/km
  Program, ki pretvori milje v kilometre in obratno z grafičnim vmesnikom.
  Created by Deni Srebrnič, on 15 February, 2013
 • Pretvornik stopinje/radiani
  13. naloga iz tretjega sklopa nalog pri seminarski nalogi pri predmetu programiranje 3
  Created by Urska Pikl, on 23 March, 2013
 • PRETVORNIK VALUT - GRAFIČNI VMESNIK
  Rešitev naloge pri programiranju 3.
  Created by Petra Velikanje, on 16 April, 2012
 • Pretvornik valut(GUI)
  Prijazen grafični vmesnik, ki omogoča pretvorbo zneska iz ene v drugo valuto ter dodajanje novih valut.
  Created by Tjaša Dragar, on 05 March, 2012
 • Preverjanje znanja za oceno
  Test objektivnega tipa pri modulu IPK v programu srednjega strokovnega izobraževanja
  Created by Klementina Perko, on 13 May, 2012
 • Prikazovalnik slik-GUI
  V tem gradivu bom prikazal izdelavo zelo enostavnega prikazovalnika slik
  Created by Andrej Koželj, on 26 February, 2013
 • Priprava gradiv
  Vaje
  Created by Veronika Cvetko, on 03 March, 2012
 • Priprava gradiv na portalu
  Vaje
  Created by Tatjana, on 01 March, 2012
 • Priprava na test
  Dijaki poizkusno rešujejo preverjanje
  Created by Klementina Perko, on 15 May, 2012
 • Pripravimo predstavitev, ki pritegne pozornost
  S pomočjo programa Power Point izdelamo privlačno predstavitev seminarske naloge, projektne naloge, ra…
  Created by Klementina Perko, on 13 May, 2012
 • Problem najširše poti
  Kako poiščemo najširšo pot v grafu in kaj to sploh je?
  Created by Amra Pandžić, on 29 May, 2014
 • Problem osmih kraljic
  Kako na šahovsko desko velikosti 8x8 postavimo osem kraljic, da se ne napadajo
  Created by Rado Klemencic, on 10 February, 2013
 • Problem osmih kraljic - predstavitev
  Problem osmih kraljic - predstavitev
  Created by Rado Klemencic, on 11 March, 2013
 • Problem petih kraljic
  Reševanje s sestopanjem.
  Created by Lidija Babič, on 20 January, 2016
 • Problem štirih kraljic
  Reševanje s sestopanjem
  Created by Lidija Babič, on 19 January, 2016
 • Problem trgovskega potnika
  V gradivu se seznanimo s problemom trgovskega potnika-kako po najkrajši poti obiskati vse med seboj po…
  Created by Andrej Koželj, on 29 June, 2013
 • Problem trgovskega potnika - naloga
  Na primeru pokazati reševanje problema trgovskega potnika s pomočjo strategije razveji in omeji
  Created by Petra Adamič, on 21 July, 2013
 • Problem trgovskega potnika - Razdeli in omeji
  Opis algoritma razdeli in omeji za problem trgovskega potnika.
  Created by Deni Srebrnič, on 18 April, 2014
 • Problem trgovskega potnika - RiO
  Reševanje problema trgovskega potnika na enostavnem primeru.
  Created by Vid Bevčar, on 27 May, 2013
 • prodajna poročila
  opis programa za ustvarjanje in pregled prodajnih poročil
  Created by Jasmina Satler, on 12 March, 2013
 • PROG III -seminarska
  Opis treh nalog ( Algoritmi-sekanje premic razred-krog GUI-reševalec trikotnika )
  Created by Žan Križanovski, on 08 April, 2013
 • Program Advanced Grapher
  Opis matematičnega orodja Avdanced Grapher, ki je namenjen predvsem risanju funkcij, ter njihovi analizi.
  Created by Anja Žežlin, on 21 February, 2013
 • Program Cabri II Plus
  Opis matematičnega orodja, njegove lastnosti, kaj lahko z njim počnemo, prednosti in slabosti...
  Created by Anja Dulmin, on 13 February, 2012
 • Program Calc 3D Pro
  Opis programa, primeri uporabe pri konkretnih matematičnih problemih in filmčki s prikazom uporabe programa.
  Created by Maja Kapitler, on 20 February, 2012
 • Program Dr. Geo
  Predstavitev programa Dr.Geo, za predmet ROM na FMF.
  Created by Eva Janša, on 10 February, 2012
 • Program EUKLID DynaGeo
  EUKLID DynaGeo je računalniški program o dinamični geometriji v angleškem jeziku. Omogoča gradnjo dina…
  Created by Petra Sršen, on 09 February, 2012
 • Program GEUP 3D
  Program s katerim si lažje predstavljamo večrazsežne geometrijske like.
  Created by Manca Oberstar, on 19 February, 2012
 • Program Graphing Calculator 3D
  Predstavila bom osnovo uporabo porgrama Graphing Calculator 3D.
  Created by Ana Rot, on 17 January, 2012
 • Program Lingo in optimizacija
  Lingo je program za pomoč pri reševanju linearnih, nelinearnih, stohastičnih in celoštevilskih optimiz…
  Created by Matic Černač, on 09 March, 2013
 • Program Mathomatic
  Opis matematičnega programa Mathomatic
  Created by Deni Srebrnič, on 19 May, 2013
 • Program Maxima
  Opis programa Maxima in način uporabe.
  Created by Žan Križanovski, on 28 February, 2012
 • Program R in verjetnost
  V učnem gradivu bi rad prikazal uporabo programa R v verjetnosti.
  Created by Tomaž Dolenc, on 06 February, 2012
 • Programiranje 2 - rešitev treh nalog
  Opis reševanja treh nalog pri predmetu Programiranje 2
  Created by BarbaraZarabec, on 18 March, 2014
 • Programiranje 3 - GUI nakupovalni listek
  Opis programa za GUI
  Created by Petra Adamič, on 26 May, 2013
 • Programiranje 3 - Razred denarnica
  Opis in razlaga programa, ki predstavlja razred denarnica v c#
  Created by Petra Adamič, on 16 May, 2013
 • Programiranje 3 - Zbirka rešenih nalog iz vaj v C#
  Zajema opis problema, idejo rešitve, razlago algoritma in testne primere 5 nalog iz vaj v C# pri predm…
  Created by Anita Kolaržik, on 18 February, 2014
 • Programiranje robota
  Navodilo, kako napisati prvi program, in ga presneti v vmesnik Arduino UNO.
  Created by Tomaž Kušar, on 07 August, 2014
 • Programska orodja za delo z virtualnim računalnikom
  Ustvarjanje novega uporabnika, prenos paketa datotek za namestitev MediaWiki, prenos WinSCP, namestite…
  Created by Melita Kompolšek, on 05 October, 2016
 • Programski jezik BYOB
  Predstavitev programskega jezika BYOB
  Created by Rok Bavec, on 24 July, 2013
 • Programski jezik SCRATCH
  V prispevku je na kratko opisan programski jezik Scratch, njegova namestitev in predstavitev osnovnih …
  Created by Sara Medvešček, on 29 August, 2013
 • Programski jezik Scratch
  Predstavitev jezika, v katerem sem izdelala igrico.
  Created by Anja Misja, on 29 August, 2013
 • Programsko orodje Excel
  Podane so osnove in napotki za začetek dela v programu Excel. Prikazana je enostavna obdelava podatkov…
  Created by Veronika Cvetko, on 17 April, 2012
 • Projektorji
  Sprogramiral bom program, ki bo iz datoteke prebral informacije po potrebi projektorjev v konferenci.
  Created by Matic Pogladič, on 05 March, 2013
 • PROSTORSKI KLJUČI
  Gradivo za razlago in preverjanje znanja teme PROSTORSKI KLJUČI
  Created by Tina Žvab, on 29 March, 2012
 • prova
  hahaha
  Created by Deni Srebrnič, on 18 February, 2013
 • Prvi koraki
  Poskusila bom nekaj stvari v nauku
  Created by Petra Adamič, on 19 January, 2012
 • Prvi koraki pri izdelavi gradiva
  izdelava gradiva na portalu
  Created by Klementina Perko, on 03 March, 2012
 • Prvo gradivo
  Administratorjevo prvo gradivo
  Created by Administrator, on 12 December, 2011
 • Prvo gradivo - test
  Moje prvo gradivo namenjeno testiranju orodja
  Created by Samo Božič, on 20 February, 2013
 • PV-ničleFunkcije
  Opis ničle funkcije v matlabu
  Created by Sabina Šket, on 24 May, 2012
 • PV-višinskaTočka
  Razlaga višinske toče v geogebri.
  Created by Sabina Šket, on 24 May, 2012
 • PV-vstavljanjeslik in obdelava
  Obrazloženo, kako se v Excelu vstavlja in obdeluje slike.
  Created by Sabina Šket, on 24 May, 2012
 • Racionalna funkcija
  V tem e-gradivu bomo definirali racionalno funkcijo, njene ničle, pole, definicijsko območje in začetn…
  Created by Melita Kompolšek, on 31 March, 2012
 • Racionalna števila
  Predstavitev racionalnih števil.
  Created by Nina Potočnik, on 20 November, 2014
 • Računalništvo 1
  4. izpit
  Created by Marina Pijetlovic, on 29 September, 2013
 • Računalništvo 1: Kruskalov algoritem z združevanjem in iskanjem
  predstavitev algoritma in zgledi delovanja
  Created by Andrej Pavšič, on 06 March, 2012
 • Računalništvo brez računalnika - Deli in Vladaj
  Opisan je algoritem "Božičkove umazane nogavice", ki deluje po principu Deli in Vladaj. Razlaga je bre…
  Created by Matic, on 01 February, 2014
 • Računanje limit
  Nekaj zgledov limit za pomoč pri učenju.
  Created by Sonja Bernard, on 11 January, 2015
 • Računanje z matrikami v Excelu
  Opis računanja z matrikami v programu Excel
  Created by Urska Pikl, on 04 May, 2012
 • Razcep celega števila na sumande
  Razlaga algoritma
  Created by Anita Juršič, on 29 May, 2014
 • Razcep na prafaktorje
  Prikaz kako v Geogebri razcepimo število na prafaktorje.
  Created by Petra Sršen, on 19 February, 2012
 • Razcep števila na prafaktorje - pregled različnih algoritmov
  Pregled različnih algoritmov za razcem števila na prafaktorje
  Created by Urska Pikl, on 09 March, 2013
 • Razdalja med premicama
  Predstavitev programa ki izračuna in grafično prikaže razdaljo med premicama z danima točkama in smern…
  Created by Sabina Šket, on 12 June, 2012
 • Razdalja točke do najbližje in najbolj oddaljene ravnine
  V matlabu sem zapisala program, ki nam izračuna najkrajso in najdaljšo razdaljo od podane ravnine do p…
  Created by Martina Nemec, on 17 December, 2012
 • Razdalji do najbližje in najbolj oddaljene ravnine od neke točke
  Izračun razdalj do najbližje in najbolj oddaljene ravnine od neke točke ter grafični prikaz podane toč…
  Created by Veronika Sigmund, on 12 June, 2012
 • Razhroščevanje
  Kaj je razhroščevanje in uporaba
  Created by Urska Pikl, on 15 January, 2013
 • Razpršena tabela - naloga s primerom
  Predstavitev podatkovne strukture s primerom.
  Created by Deni Srebrnič, on 15 May, 2014
 • Razpršena tabela - posnetek
  V posnetku si lahko ogledate postopek zgoščevanja po metodi linearno poskušanje.
  Created by Vid Bevčar, on 14 May, 2013
 • Razpršene tabele z odprtim naslavljanjem
  Kaj je razpršena tabela, kaj so to zgoščevalne funkcije, kaj je odprto naslavljanje, kaj je problem, v…
  Created by Tomaž Prezelj, on 22 November, 2013
 • Razred kolo
  Razred dela z objekti tipa kolo
  Created by Vid Bevčar, on 13 January, 2013
 • Razred Krog
  prikaz izdelave razreda krog z nekaj metodami v jeziku C#
  Created by Andrej Koželj, on 25 February, 2013
 • Razred Krog
  Konstruiranje razreda Krog v jeziku C#.
  Created by Saša Udir, on 01 April, 2012
 • Razred Kvadrat
  Razred Kvadrat v programskem jeziku C#.
  Created by Mateja Gorišek, on 03 April, 2012
 • Razred Letalo
  Sestavljen je razred Letalo z določenimi metodami, ki jih potem uporabimo na zastavljenih problemih.
  Created by Tjaša Panič, on 29 March, 2012
 • Razred Polinom
  Implementacija razreda Polinom s celoštevilskimi koeficienti v programskem jeziku C#.
  Created by David Bukovšek, on 29 December, 2013
 • Razred Pravokotnik
  Predstavitev razreda Pravokotnik
  Created by Nikola Stojanović, on 07 March, 2012
 • Razred Student
  Objektno programiranje v C#
  Created by Tjaša Dragar, on 04 March, 2012
 • Razred Študent
  Predstavitev gradnje razreda v jeziku C#.
  Created by Sabina Oražem, on 01 April, 2013
 • razred Ulomek - Izračuanj izraze
  Naloge pri predmetu Programiranje 2.
  Created by Saša Huber, on 24 January, 2014
 • Rdeče-črno drevo
  Opis uravnoteženega rdeče-črnega drevesa, vstavljanje in brisanje vozlišč ter nekaj primerov.
  Created by Sabina Oražem, on 29 April, 2013
 • Realna števila
  Predstavitev realnih števil - koren, absolutna vrednost ...
  Created by BarbaraZarabec, on 11 November, 2014
 • Reci nekaj!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuri, da spregovori.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Regularni izrazi v C#
  Kaj so regularni izrazi in zakaj jih uporabljamo. Tabela posebnih znakov. Konkretni primeri uporabe …
  Created by Nastja Bastjančič, on 03 January, 2012
 • Regularni izrazi v C#
  Regularni izrazi v C#, uporaba, tabela posebnih znakov, konkretni primeri uporabe
  Created by Nastja Bastjančič, on 22 March, 2012
 • Regularni izrazi v C# - Predstavitev
  Predstavitev seminarske naloge Regularni izrazi v C#
  Created by Nastja Bastjančič, on 05 January, 2012
 • Rekurzija
  Rešitev naloge iz vaj pri predmetu Programiranje 2
  Created by Sanja Milasinovic, on 09 June, 2014
 • Rekurzija C#
  Predstavitev rekurzije v programskem jeziku C#.
  Created by Mateja Gorišek, on 14 February, 2012
 • Rekurzija C# - naloge in kviz
  Naloge iz rekurzije v programskem jeziku C# ter kviz iz rekurzije
  Created by Mateja Gorišek, on 15 February, 2012
 • Rekurzivno risanje krivulj (Programiranje 3)
  Predstavitev rekurzivnega risanja krivulj. Prikazana sta tudi grafična vmesnika za Kochovo snežinko in…
  Created by Mojca Kerin, on 22 May, 2012
 • Rešene naloge
  11 nalog rešenih tudi s pomočjo orodij
  Created by Nastja Grubar, on 22 May, 2012
 • Rešene naloge
  Rešene naloge iz kolokvije in izpitov pri predmetu Matematika.
  Created by Katja Bizjak, on 06 February, 2012
 • REŠENE NALOGE
  rešene naloge iz domačih nalog pri MAT 1, LA in na maturi
  Created by Suzana Nagode, on 26 February, 2012
 • Rešene naloge
  Rešene naloge v progrmih Octave, matlab, GeoGebra.
  Created by Anita Juršič, on 06 March, 2012
 • Rešene naloge
  rešene naloge iz kolokvijev, izpitov...
  Created by Suzana Nagode, on 10 March, 2012
 • Rešene naloge v jeziku C#
  Rešitve in razlaga naslednjih nalog: Fibonacci Iskanje k-tega najmanjšega Izbriši prazne datoteke …
  Created by Tilen Kavčič, on 13 March, 2014
 • Reševanje dodatnih nalog iz predmeta Podatkovne baze
  Reševanje dodatnih nalog iz predmeta Podatkovne baze
  Created by Deni Srebrnič, on 20 August, 2013
 • Reševanje sistemov linearnih enačb v Mathematici
  Krajša predstavitev metod, ukazov in tehnik za reševanje sistemov linearnih enačb v Mathematici.
  Created by Jan Potočnik, on 04 January, 2014
 • Rimske in arabske številke
  Pretvarjanje iz arabskih številk v rimske številke in obratno.
  Created by Nikola Stojanović, on 24 March, 2012
 • Rimske in arabske številke
  pretvorba med rimskimi in arabskimi številkami
  Created by Andrej Pavšič, on 03 April, 2012
 • ROM 2013
  V gradivu bomo demonstrirali par primerov uporabe sistema NAUK
  Created by Matija Lokar, on 30 December, 2013
 • Šah
  Naučimo se šaha na enostaven način.
  Created by Anja Misja, on 23 February, 2014
 • SCaVIs
  Predstavitev programa za matematično analizo in vizualizacijo podatkov
  Created by Žan Kavčič, on 01 March, 2014
 • SCHULZEVA METODA
  Kako določiš zmagovalca volitev če volivci glasujejo s preferenčnimi glasovi.
  Created by Blaž Medja, on 16 March, 2015
 • SCIENTIFIC WORKPLACE
  Računalniško orodje, ki nam je v veliko pomoč pri reševanju matematičnih problemov.
  Created by Katja Bizjak, on 31 January, 2012
 • SciPy
  Predstavitev matematičnega orodja.
  Created by Anja Misja, on 20 February, 2013
 • Scratch
  Predstavitev programskega jezika Scratch. Kaj sploh je Scratch, kako ga namestimo, uporabljamo, za kaj…
  Created by Sara Kužnik, on 18 August, 2013
 • Scratch
  Predstavitev programskega jezika Scratch pri predmetu Programiranje 1.
  Created by Katja Velemirov, on 23 August, 2013
 • Scratch
  Kratka predstavitev in delovanje programa.
  Created by Anita Juršič, on 25 August, 2013
 • Scratch
  Opis programskega jezika in igre
  Created by Nina Setar, on 28 August, 2013
 • Scratch
  Kratka predstavitev programa z zgledi
  Created by Aleksandar Ilič, on 29 August, 2013
 • Scratch in programiranje
  Kratek opis programa Scratch
  Created by BarbaraZarabec, on 01 September, 2013
 • Scratch program
  Scratch je program, ki se programira predvsem vizualno. Ni zahteven program, in bi znal biti dobra osn…
  Created by Daniel Jevremović, on 01 September, 2013
 • Scratch vs. Python
  Primerjava Scratcha in Pythona
  Created by Klemen Kovačič, on 29 October, 2015
 • Segmentno drevo
  Predstavitev podatkovne strukture segmentno drevo.
  Created by Anita Pandžić, on 31 May, 2013
 • Seminarska naloga - Spletni strežniki
  namestitev virtualnega računalnika, postavitev Wikija, postavitev Moodla
  Created by Vlado Štribl, on 06 October, 2013
 • Seminarska naloga - Spletni strežniki
  Kako namestimo virtualni računalnik, Ubuntu, Apache2, MySql, Moodle, Wiki
  Created by Gvido Hauptman, on 25 February, 2014
 • Seminarska naloga pri predmetu Spletni strežniki
  Prikaz korakov pri namestitvi virtualnega računalnika in spletnega strežnika. Prikaz korakov pri name…
  Created by Klementina Perko, on 13 April, 2014
 • Seminarska pri predmetu Spletni strežniki
  Tukaj je dokumentacija za delo oziroma postavitev serverja, mediawiki in moodle za lastne potrebe.
  Created by Matej Rožič, on 12 July, 2012
 • Send More Money
  Reševanje kriptoaritmetične uganke s sestopanjem.
  Created by Lidija Babič, on 20 January, 2016
 • Senzorji robota in analogni vhod
  Opis uporabe analognih vhodov vmesnika.
  Created by Tomaž Kušar, on 14 August, 2014
 • Senzorji robota in digitalni vhod
  V gradivu je opisan postopek uporabe digitalnih vhodov in programskih ukazov za branje digitalnih vhodov.
  Created by Tomaž Kušar, on 14 August, 2014
 • Servo motor
  Servo motor
  Created by Tomaž Kušar, on 02 September, 2014
 • Sestavljanje robota
  Navodilo za sestavljanje robota iz kock Fischertechnik E-tech
  Created by Tomaž Kušar, on 06 August, 2014
 • Sestopanje, naloge in rešitve
  Nekaj nalog, ki jih rešujemo s tehniko sestopanja.
  Created by Lidija Babič, on 21 January, 2016
 • Simulink
  Predstavitev programa
  Created by Nina Setar, on 06 May, 2013
 • Sindina uganka
  Reševanje s sestopanjem.
  Created by Lidija Babič, on 21 January, 2016
 • Skener
  skener
  Created by Bor Gregorčič, on 07 March, 2012
 • Sklad
  Predstavitev podatkovne strukture - SKLAD
  Created by Gregor Šoln, on 26 August, 2013
 • Skriti nizi
  Program , ki pove kolikokrat se en niz pojavi v drugem. Štejejo tudi nestrjene pojavitve, torej je lah…
  Created by Tjaša Panič, on 15 March, 2012
 • Skriti nizi
  Naloga: Napiši program, ki pove kolikokrat se en niz pojavi v drugem. Štejejo tudi nestrnjene pojavit…
  Created by Saša Udir, on 01 April, 2012
 • Sled
  Sled delca na reliefu
  Created by Nikola Stojanović, on 30 April, 2012
 • Sledi miški!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuru, da lahko lovi miško.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Slovarji v C# in Pythonu
  Definicija slovarjev in kako se uporabljajo v C# ter v Pythonu.
  Created by Eva Janša, on 28 December, 2012
 • SMath Studio
  matematični program s katerim lahko računamo integrale, odvode, vsote,...računamo z matrikami, rišemo …
  Created by Jasmina Satler, on 02 February, 2012
 • Smerni koeficient linearne funkcije
  Poskusno gradivo
  Created by Matija Lokar, on 12 December, 2011
 • Snap! (Build Your Own Blocks)
  Predstavitev programa Snap! (oz. BYOB) z nekaj primeri.
  Created by Sonja Bernard, on 19 August, 2013
 • Spletni strežniki
  Seminarska naloga
  Created by Mojca Gazič, on 23 May, 2013
 • Spletni strežniki (inštalacija Wikija in Moodla)
  Seminarska naloga pri predmetu Spletni strežniki ŠPIRI 2011/12
  Created by Marko Rožič, on 08 August, 2012
 • Spletni strežniki - seminarska naloga
  Postopek namestitve virtualnega računalnika, spletnega strežnika, Wikija in Moodla.
  Created by Tina Žvab, on 13 July, 2012
 • Spletni strežniki seminarska naloga
  Gradivo povzema korake izdelave seminarske naloge v štirih poglavjih.
  Created by Veronika Cvetko, on 26 December, 2012
 • Splošna matura - 9. junij 2012 (Višja raven, Izpitna pola 1) 7. naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz splošne mature in kratka ponovitev snovi
  Created by Tilen Kavčič, on 17 February, 2013
 • Splošna matura, 9. junij 2012 (Višja raven, Izpitna pola 1) 8. naloga
  Rešitev maturitetne naloge iz splošne mature in kratka ponovitev snovi
  Created by Tilen Kavčič, on 17 February, 2013
 • Spremeni barvo
  Ob kliku na gumb se spremeni barva!
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Squid strežnik kot enostaven http filter
  E-gradivo namenjeno vodjem informacijskih dejavnosti. »Transprent proxy« in »content filtering with…
  Created by Franc Jakoš, on 23 April, 2012
 • Stari izrazi iz Močnikovih računic
  Stari izrazi iz geometrije
  Created by Katja Prezelj, on 14 September, 2014
 • Štetje ponovitev elementov
  V seznamu naključnih števil od 1 do 10 prešteti število ponovitev posamezne številke.
  Created by Klemen Kovačič, on 28 November, 2015
 • Številske domine
  Najdaljše zaporedje, ki ga lahko ustvarimo iz števil pod pogojem, da sta dve števili zaporedja sosednj…
  Created by Deni Srebrnič, on 15 February, 2013
 • Številske domine
  2. naloga iz prvega sklopa nalog pri seminarski nalogi pri predmetu programiranje 3
  Created by Urska Pikl, on 23 March, 2013
 • Štiri v vrsto
  Igra štiri v vrsto
  Created by Nikola Stojanović, on 01 April, 2012
 • Stožnice
  Vse o stožnicah.
  Created by Nina Potočnik, on 12 February, 2015
 • Strassenovo množenje matrik
  Je postopek tipa deli in vladaj za množenje matrik.
  Created by Marina Pijetlovic, on 07 February, 2013
 • struct - C#
  Podatkovni tip struct v jeziku C#. Razlike z razredi. Kdaj ga uporabiti.
  Created by Aleš Brelih, on 19 February, 2013
 • sweg
  as
  Created by Denis Čelesnik, on 01 April, 2016
 • Tabele v C#
  Splošno o tabelah v C#
  Created by Gregor Šoln, on 17 April, 2013
 • Tekma
  Razred tekma.
  Created by Aleš Brelih, on 17 June, 2013
 • TEKMA-RAZREDI
  Predstavitev reševanja naloge.
  Created by Petra Velikanje, on 17 June, 2013
 • Tekstovne datoteke
  Delo s tekstovnimi datotekami v C#
  Created by Tjaša Dragar, on 05 March, 2012
 • Tekstovne datoteke v C#
  O tekstovnih datotekah v programskem jeziku c#
  Created by Gregor Šoln, on 20 April, 2013
 • Termometer - grafični uporabniški vmesnik
  Gradnja uporabniškega vmesnika, ki omogoča preračunavanje med stopinjami Celzija in stopinjami Fahrenheita.
  Created by Mateja Gorišek, on 27 February, 2012
 • Test
  Prvo e-gradivo
  Created by David Rozman, on 24 July, 2012
 • Test
  Kratek opis
  Created by Ati, on 18 December, 2012
 • TEST - DidRI ŠPIRI 2011/12
  Test pri predmetu Didaktika računalništva in informatike
  Created by Tina Žvab, on 15 August, 2012
 • Test 1
  testno gradivo
  Created by Matija Lokar, on 12 December, 2011
 • Test informatika
  Osnove informatike Test iz računalništva in/ali informatike. Test vsebuje vprašanja različnih tipov.
  Created by Veronika Cvetko, on 08 January, 2013
 • Test iz računalniške grafike
  Preverjanje znanja iz računalniške grafike
  Created by Mojca Gazič, on 21 February, 2014
 • Test za predmet računalništvo
  test za predmet računalništvo v osnovnih šolah
  Created by Sašo Hovnik, on 10 August, 2012
 • test1
  test1
  Created by blue thinker, on 28 June, 2014
 • Testna stran
  vaje
  Created by Gvido Hauptman, on 03 March, 2012
 • Testno gradivo
  Kratek opis
  Created by Primož Lukšič, on 11 February, 2012
 • Testno gradivo
  Za vajo
  Created by Marko Rožič, on 03 March, 2012
 • Testno gradivo
  test
  Created by Tomaž Kušar, on 03 March, 2012
 • Test_špiri
  testiranje
  Created by Vlado Štribl, on 03 March, 2012
 • The hiring problem
  Predstavitev algoritma
  Created by Gašper Bohinc, on 26 May, 2014
 • TI-Nspire Student Software 3.1
  TI – Nspire 3.1.0.392
  Created by Andrej Pavšič, on 10 February, 2012
 • Timsort
  Opis in razlaga delovanja algoritma Timsort
  Created by Tilen Suša, on 31 October, 2013
 • Tipi spremenljivk
  Opis razlik med deklariranjem tipov spremenljivk
  Created by Klemen Kovačič, on 09 November, 2015
 • Točka v mnogokotniku
  Ali se točka nahaja znotraj mnogotnika.
  Created by Aleš Brelih, on 01 June, 2013
 • Točka v poligonu
  predstavitev algoritmov za določanje ali je točka v poligonu
  Created by Žan Kavčič, on 04 March, 2014
 • Točke v različnih koordinatnih sistemih
  Kako v GeoGebri predstavimo točke v različnih koordinatnih sistemih?
  Created by Anja Knez, on 01 March, 2012
 • Toplotni tok
  Toplotni tok, prevajanje toplote, toplotna prevodnost
  Created by Tatjana Povše, on 16 May, 2012
 • Topološko urejanje
  Razlaga algoritma topološko urejanje.
  Created by Žan Križanovski, on 30 May, 2013
 • Topološko urejanje
  Topološko urejanje se uporablja na omrežjih (grafih) in omogoča hitrejše iskanje najkrajših, pa tudi n…
  Created by Andrej Koželj, on 30 June, 2013
 • Topološko urejanje - naloga
  Na primeru prikazati postopek topološkega urejanja na acikličnem grafu
  Created by Petra Adamič, on 28 July, 2013
 • Topološko urejanje - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma topološkega urejanja
  Created by Deni Srebrnič, on 14 May, 2014
 • Tranzitivno zaprtje usmerjenega grafa
  Na prosojnicah je opisan problema tranzitivno zaprtje usmerjenega grafa, ter prikazan postopek rešitve…
  Created by Anja Žežlin, on 01 February, 2014
 • Tri znamenite točke trikotnika
  Višinska točka trikotnika, težišče in središče trikotniku očtane krožnice ležijo na isti premici - Eul…
  Created by Katja Bizjak, on 26 January, 2013
 • Trigonometrija
  Osnove trigonometrije.
  Created by Nina Potočnik, on 11 February, 2015
 • Trikotnik
  gradnja razredov v C#
  Created by Andrej Pavšič, on 04 April, 2012
 • Tusanga Calculator
  Tusanga Calculator je orodje, s pomočjo katerega se lahko rešuje razne matematične probleme, riše graf…
  Created by Rok Bavec, on 15 February, 2013
 • Tusanga Calculator
  Predstavitev kalkulatorja Tusanga
  Created by Rok Bavec, on 02 March, 2013
 • Ukaz diff (MATLAB)
  prikaz uporabe ukaza diff
  Created by Jasmina Satler, on 16 February, 2012
 • Ukaz ELIPSA v GeoGebri
  Opis ukaza ELIPSA ter par primerov uporabe
  Created by Anita Pandžić, on 19 May, 2012
 • Ukaz ezplot
  Opis ukaza ezplot, v programu MatLab
  Created by Gregor Šoln, on 16 February, 2012
 • Ukaz Fminsearch
  opis ukaza fminsearch v matlabu
  Created by Sabina Šket, on 24 May, 2012
 • Ukaz gamma v Matlabu
  Opis ukaza gamma v programu Matlab
  Created by Urska Pikl, on 08 May, 2012
 • Ukaz Grid
  Predstavitev ukaza grid v matlabu.
  Created by Sabina Šket, on 24 May, 2012
 • Ukaz Hiperbola v Geogebri
  Opis ukaza Hiperbola v programu Geogebra 4.0
  Created by Urska Pikl, on 23 February, 2012
 • Ukaz IMDIV
  Opis ukaza v programu Excel.
  Created by Anita Juršič, on 22 May, 2012
 • Ukaz INT v MatLabu
  Opis ukaza INT ter par primerov uporabe
  Created by Anita Pandžić, on 18 May, 2012
 • Ukaz Krivulja(GeoGebra)
  Opis ukaza Krivulja v matematičnem orodju GeoGebra.
  Created by Anja Dulmin, on 04 February, 2012
 • Ukaz LCM
  Opis ukaza LCM, v programu Geogebra
  Created by Gregor Šoln, on 17 February, 2012
 • Ukaz LINSOLVE v MatLabu
  Opis ukaza LINSOLVE ter par primerov uporabe
  Created by Anita Pandžić, on 19 May, 2012
 • Ukaz MAKSIMUM v GeoGebri
  Predstavitev ukaza maksimum v GeoGebri.
  Created by Anja Knez, on 01 March, 2012
 • Ukaz NETWORKDAYS (Excel)
  Predstavitev ukaza NETWORKDAYS v programu Excel. Ta ukaz nam izračuna število delovnih dni v določenem…
  Created by Katja Bizjak, on 30 January, 2012
 • Ukaz PMT - Excel
  Pogledali si bomo ukaz PMT v Excelu, s pomočjo katerega izračunamo plačilo za posojilo, ki temelji na…
  Created by Saša Huber, on 01 February, 2012
 • Ukaz Ponavljaj - Geogebra
  Predstavitev ukaza Ponavljaj in njegove uporabe na konkretnem matematičnem primeru.
  Created by Žan Križanovski, on 27 February, 2012
 • Ukaz PraštevilskiRazcep (GeoGebra)
  Razlaga in uporaba ukaza PraštevilskiRazcep v GeoGebri.
  Created by Maja Kapitler, on 12 February, 2012
 • Ukaz Premica v Geogebri
  Opis ukaza Premica v programu Geogebri
  Created by Urska Pikl, on 08 May, 2012
 • Ukaz Razširi
  Opis ukaza razširi, v programu Geogebra
  Created by Gregor Šoln, on 17 February, 2012
 • Ukaz Sumproduct
  opis ukaza sumprodukt v excelu
  Created by Sabina Šket, on 24 May, 2012
 • Ukaz Tekst
  opis ukaza teks v geogebri
  Created by Sabina Šket, on 24 May, 2012
 • Ukazi
  Primeri ukazov pri matematičnih orodjih
  Created by Rado Klemencic, on 21 August, 2012
 • Ultrazvočni senzor razdalje
  Navodila za uporabo ultrazvočnega senzorja razdalje.
  Created by Tomaž Kušar, on 19 August, 2014
 • Uporabniški vmesnik za vodenje nagradnih iger v igralnici
  Uporabniški vmesnik je namenjen igralnicam, ki gostom nudijo animirane nagradne igre, kot so bingo, lo…
  Created by Sabina Oražem, on 12 March, 2013
 • Urejanje Moodle
  Urejanje Moodle
  Created by Melita Kompolšek, on 05 October, 2016
 • Urejanje s kopico
  V tem gradivu si bomo pogledali urejanje s kopico, kdaj podatke lahko uredimo s tem algoritmom in kakš…
  Created by Andrej Koželj, on 17 June, 2013
 • Urejanje s kopico
  Na primeru 10 - mestnega seznama ponazorim urejanje s kopico.
  Created by Vid Bevčar, on 14 May, 2013
 • Urejanje s kopico - predstavitev s primerom
  Predstavitev algoritma urejanje s kopico.
  Created by Deni Srebrnič, on 02 October, 2013
 • UREJANJE S KOPICO ~ heap sort
  Predstavitev algoritema za urejanje podatkov.
  Created by Anja Dulmin, on 13 January, 2014
 • Urejanje z zlivanjem
  Predstavitev enega od algoritmov za urejanje podatkov v tabeli.
  Created by Sabina Šket, on 12 July, 2013
 • Vaja
  .
  Created by Jerneja Bokal, on 16 September, 2015
 • Vaja
  Vaja v izdelavi e gradiv
  Created by Sašo Hovnik, on 03 March, 2012
 • Vaja-Pravokotniki
  Opis vaje iz predmeta Programiranje 2 smeri Praktična matematika
  Created by Anita Juršič, on 03 March, 2014
 • VAJE
  Zadnje vaje pri predmetu
  Created by Matej Rožič, on 03 March, 2012
 • VAJE
  Vije Vaje 3.3.2012
  Created by Tina Žvab, on 03 March, 2012
 • Vaje - ponavljanje in testiranje - Unija slovarjev
  Razlaga rešitve kako iz seznama slovarjev ustvariti slovar unije vseh podanih slovarjev seznama.
  Created by Daniel Jevremović, on 24 March, 2014
 • Vaje - pravokotniki - Presek
  Vnaprej podanemu razredu Pravokotnik razložimo kako dodati metodo Presek dveh pravokotnikov.
  Created by Daniel Jevremović, on 24 March, 2014
 • Vaje - revije in članki - Uporaba
  Vnaprej podana razreda Revija in Članek uporabimo v programu Uporaba
  Created by Daniel Jevremović, on 24 March, 2014
 • Vaje-Dedovanje(vozila)
  Opis vaj pri predmetu Programiranje 2
  Created by Anita Juršič, on 03 March, 2014
 • Vaje-Liki
  Opis vaje iz predmeta Programiranje 2
  Created by Anita Juršič, on 03 March, 2014
 • Valj - GUI
  Predstavila bom aplikacijo valja.
  Created by Ana Rot, on 04 April, 2012
 • Vaške klepetulje
  Rešitve in razlaga naloge v sklopu seminarske naloge pri predmetu Programiranje 3 na FMF.
  Created by Eva Janša, on 28 March, 2013
 • VAŠKE KLEPETULJE - KLASIČNE NALOGE
  predstavitev reševanja naloge.
  Created by Petra Velikanje, on 16 April, 2012
 • Verjetnostni račun
  Verjetnostni račun
  Created by BarbaraZarabec, on 12 February, 2015
 • Vikingi
  Učno gradivo o vzponu in vpadih Vikingov v Evropo
  Created by Sašo Hovnik, on 22 April, 2012
 • Virtual in override
  opis metod virtual in override
  Created by Andrej Pavšič, on 02 July, 2013
 • Vislice
  Naloga: Program naj omogoča igranje vislic. Naključno besedo program prebere z datoteke. Program naj s…
  Created by Saša Udir, on 01 April, 2012
 • Vornoieva triangulacija - Lloydov algoritem
  Predstavitev Lloydovega algoritma in primeri uporabe.
  Created by Petra Velikanje, on 20 January, 2014
 • Voronoi diagram / Delaunayeva triangulacija
  kratka predstavitev Voronoijevega diagrama ter Delaunayeve triangulacije
  Created by Jasmina Satler, on 03 May, 2013
 • Vse o motorjih
  Navodila za krmiljenje DC motorjev.
  Created by Tomaž Kušar, on 14 August, 2014
 • Warnsdorffov algoritem za problem skakačevega obhoda
  Opis problema skakačevega obhoda in Warnsdorffovega algoritma, s katerim problem lahko rešujemo.
  Created by Sara Kužnik, on 07 February, 2015
 • Wolfram Mathematica
  Predstavila bom Wolfram Mathematico. Ker je program precej obširen, sem si izbrala naslednje stvari: i…
  Created by Suzana Nagode, on 20 February, 2012
 • Yorick
  Opis programskega jezika Yorick
  Created by Niko Oblak, on 18 February, 2013
 • Yorick predstavitev
  Predstavitev
  Created by Niko Oblak, on 25 February, 2013
 • Zapleši ob ritmih!
  Zapleši ob ritmih bobna.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Zapleši!
  Napisali bomo program, ki omogoča figuri, da ob ritmu zapleše.
  Created by Tilen Kavčič, on 12 December, 2013
 • Zaporedje vozlov
  Gradivo opisuje podatkovno strukturo vozel ter kako iz njih tvorimo zaporedje vozlov.
  Created by Žan Križanovski, on 21 August, 2013
 • Zbirka 4 nalog
  Zbirka 4 nalog, rešenih v GeoGebri in Wolfram Mathematici.
  Created by Saša Žgavec, on 15 March, 2014
 • Zbirka matematičnih nalog
  Predstavljenih je 8 nalog, rešenih s pomočjo mateamtičnih orodij.
  Created by Gregor Šoln, on 14 February, 2012
 • Zbirka nalog
  Rešene naloge z Geogebro
  Created by Amra Pandžić, on 21 May, 2013
 • Zbirka nalog
  V tej zbirki sem reševal naloge iz preteklih maturitetnih pol, s pomočjo Geogebre, ter Matlaba
  Created by Rok Mulej, on 21 May, 2013
 • Zbirka nalog
  Izpitna pola, Poklicna matura: * junij 2002, 1. del : 6.NALOGA * avgust 200, 1. del : 3.NALOGA * fe…
  Created by Saša Huber, on 03 February, 2012
 • Zbirka nalog
  Tukaj se nahaja zbirka rešenih metematičnih nalog s pomočjo matematičnih računalniških orodij
  Created by Petra Adamič, on 05 February, 2012
 • Zbirka nalog
  V zbirki so naloge iz raznih kolokvijev in izpitov na FMF ter par maturitetnih nalog.
  Created by Anita Pandžić, on 23 May, 2012
 • Zbirka nalog
  Nekaj nalog
  Created by Tomaž Dolenc, on 12 February, 2012
 • Zbirka nalog
  Zbirka nalog, ki se rešujejo z računalniškimi orodji.
  Created by Rado Klemencic, on 21 August, 2012
 • Zbirka nalog
  Zbirka 4 matematičnih nalog, rešenih z računalniškima orodjema GeoGebra (2 nalogi) in Mathematica (2 nalogi)
  Created by Nina Novak, on 22 August, 2012
 • Zbirka nalog
  Prikaz reševanja osmih nalog iz različnih virov.
  Created by Petra Sršen, on 15 February, 2012
 • Zbirka nalog
  Zbirka štirih maturitetnih nalog iz splošne mature 2012
  Created by Tilen Suša, on 23 January, 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Created by Urska Pikl, on 20 February, 2012
 • Zbirka nalog
  V gradivih so rešene 4 maturitetne naloge iz Mature 2012. Pri vsaki nalogi je razloženo potrebno mate…
  Created by Sandi Hrvačanin, on 09 February, 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka maturitetnih nalog
  Created by Jerneja Jene, on 12 February, 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka rešenih maturitetnih nalog s teoretičnim ozadjem.
  Created by David Bukovšek, on 17 February, 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka osmih rešenih nalog s preteklih matur.
  Created by Alenka Bernard, on 28 February, 2012
 • Zbirka nalog
  Rešitev maturitetnih nalog iz poklicne in splošne mature ter kratka ponovitev snovi
  Created by Tilen Kavčič, on 19 February, 2013
 • Zbirka nalog
  Rešene so 4 naloge. Naloge so opremljene s filmčki in slikami.
  Created by Anja Misja, on 21 February, 2013
 • Zbirka nalog
  Naloge rešene s programa Mathematica in GeoGebra
  Created by Gašper Bohinc, on 24 February, 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka 4 rešenih nalog s pomočjo različnih orodji.
  Created by Rok Bavec, on 27 February, 2013
 • Zbirka nalog
  V zbirki so prikazane rešitve štirih nalog, ki so rešene s pomočjo različnih matematičnih orodij
  Created by Anja Žežlin, on 07 March, 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka nalog iz mature, kolokvijev in izpitov.
  Created by Nina Potočnik, on 08 February, 2014
 • Zbirka nalog
  zbirka nekaj trivialnih in nekaj kompleksnejših nalog, ki jih rešimo s pomočjo raznih orodij
  Created by Andrej Koželj, on 14 March, 2012
 • Zbirka nalog
  Predstavila bom 6 nalog, ki sem jih morala rešiti v seminarski nalogi v različnih orodjih
  Created by Melita Potocnik, on 30 April, 2013
 • Zbirka nalog
  Reševanje izpitnih pol
  Created by Nina Setar, on 30 April, 2013
 • Zbirka nalog
  Rešitve nalog
  Created by Katarina Turk, on 01 May, 2013
 • Zbirka nalog
  Zbirka matematičnih nalog
  Created by Žan Kavčič, on 04 March, 2014
 • Zbirka nalog
  Zbirka nalog
  Created by Sara Kužnik, on 04 March, 2014
 • Zbirka nalog
  V zbirki pripravljam opis zbirke nalog za seminarsko nalogo pri predmetu Računalniška orodja v matematiki.
  Created by Jan Potočnik, on 12 March, 2014
 • Zbirka nalog
  Reševanje matematičnih nalog s pomočjo orodij Mathematica in Geogebra.
  Created by Urška Matjašec, on 12 March, 2014
 • Zbirka nalog
  Razlaga reševanja zbirke štirih matematičnih nalog.
  Created by Daniel Jevremović, on 14 March, 2014
 • Zbirka nalog
  Reševanje nalog z matematičnimi orodji
  Created by Deni Srebrnič, on 16 May, 2013
 • Zbirka nalog
  Rešene naloge iz maturitenih pol
  Created by Vladimir Perko, on 15 March, 2014
 • Zbirka nalog (ROM 2012/13 FMF)
  Primeri štirih nalog, rešenih z različnimi orodji.
  Created by Niko Oblak, on 13 February, 2013
 • Zbirka Nalog - ROM-SN
  Zbirka maturitetnih nalog rešenih v matlabu in geogebri.
  Created by Aleš Brelih, on 21 May, 2013
 • Zbirka nalog iz maturitetnih pol
  Opisan je potek reševanja nekaterih nalog iz mature.
  Created by Maja Dolinar, on 13 February, 2012
 • Zbirka nalog rešenih s programoma GeoGebra in Lingo
  Zbirka nalog rešenih s programom GeoGebra in Lingo
  Created by Matic Černač, on 05 March, 2013
 • Zbirka nalog z orodji
  Rešene naloge s pomočjo matematičnih orodij.
  Created by Tomaž Pirman, on 12 March, 2012
 • Zbirka Nalog, Programiranje 2
  V sledečem gradivu lahko najdete opis nekaj nalog iz Programiranja, ki so rešene v Pythonu
  Created by Jan Potočnik, on 07 October, 2014
 • Zbirka rešenih matematičnih nalog
  Zbirka 8 rešenih maturitetnih nalog z uporabo orodij GeoGebra, Matlab in Calc 3D (opisan je postopek r…
  Created by Maja Kapitler, on 14 February, 2012
 • zbirka rešenih nalog
  zbirka nalog rešena s pomočjo matematičnih programov
  Created by Jasmina Satler, on 15 February, 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  Rešene naloge s pomočjo matematičnih orodij, kot so Matlab, Geogebra, Maxima...
  Created by Žan Križanovski, on 26 February, 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  9. rešenih nalog iz splošne mature za predmet matematika.
  Created by Sabina Šket, on 04 March, 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  Zbirka rešenih nalog za seminarsko nalogo pri predmetu Računalniška orodja v matematiki
  Created by Sabina Oražem, on 06 March, 2012
 • Zbirka rešenih nalog
  Gradivo vsebuje 4 naloge, ki sem jih rešila s pomočjo programa Mathematica in GeoGebra.
  Created by BarbaraZarabec, on 10 February, 2014
 • Zbirka rešenih nalog (Programiranje 3)
  rešene naloge s pomočjo c#
  Created by Mojca Kerin, on 21 May, 2012
 • Zbirka rešenih nalog iz matematike s pomočjo računalniških orodij
  Zbirka 4 rešenih naloge iz maturitetnih pol in izpitov iz Fakultete za matematiko in fiziko. Uporablje…
  Created by Inge Šajn, on 29 January, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Nekaj rešenih nalog v programskem jeziku Python 3.
  Created by Urška Matjašec, on 19 March, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka 5-ih nalog iz vaj predmeta Programiranje 3
  Created by Žan Kavčič, on 25 September, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Opis nalog in njihovih rešitev
  Created by Sara Kužnik, on 07 October, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka rešenih nalog iz vaj pri predmetu Programiranje 3
  Created by Tomaž Dolenc, on 05 January, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Opis reševanja petih nalog iz vaj pri predmetu Programiranje 3 v C#.
  Created by Polona Petrač, on 07 February, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Na prosojnicah je zbirka petih rešenih nalog iz vaj pri predmetu Programiranje 3.
  Created by Anja Žežlin, on 18 February, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka
  Created by Rok Bavec, on 19 February, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka rešenih nalog iz vaj.
  Created by Nina Potočnik, on 24 February, 2014
 • Zbirka rešenih nalog iz vaj
  Zbirka rešenih nalog iz vaj za seminarsko nalogo pri predmetu Programiranje 2.
  Created by Katja Velemirov, on 12 March, 2014
 • Zbirka rešenih nalog pri predmetu Programiranje 2
  Opis rešitev nalog iz rekurzivnega in objektnega programiranja
  Created by Inge Šajn, on 08 February, 2014
 • Zbirka rešenih nalog s pomočjo matematičnih orodij
  8 različnih rešenih nalog v različnih matematičnih programih(GeoGebra,Matlab,Wolfram Alpha).
  Created by Anja Dulmin, on 09 February, 2012
 • Zbirka vaj
  Rešene naloge iz vaj pri predmetu Programiranje 2 2013/14.
  Created by Tilen Suša, on 07 February, 2014
 • Zbirka z orodji rešenih matematičnih nalog
  Gradivo o rešenih matematičnih nalogah z različnimi matematičnimi orodji.
  Created by Ana Rot, on 09 February, 2012
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  To je zbirka, ki vsebuje rešene matematične naloge s pomočjo Excela, GeoGebre, Mathcada in WolframAlphe.
  Created by Anja Knez, on 11 February, 2012
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Par rešenih nalog iz starih maturitetnih pol
  Created by Polona Petrač, on 18 February, 2012
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  V zbirki se nahaja 6 nalog rešenih z orodji GeoGebra, Mathematica ter Mathematics.
  Created by Anita Kolaržik, on 06 February, 2013
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  4 rešene naloge, ki so rešene z matematičnima programa Mathematica in GeoGebra.
  Created by Katja Velemirov, on 25 February, 2014
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Z uporabo računalniških orodij v matematiki rešujemo štiri naloge iz preteklih matur.
  Created by Matic, on 01 March, 2014
 • Zbirka z orodji rešenih nalog iz matematike
  Rešene naloge s pomočjo Geogebre in Mathematice.
  Created by Mateja Makše, on 05 March, 2014
 • Združevanje z iskanjem (Union/Find)
  Opis algoritma Union-find ter predstavitev tega algoritma na primerih.
  Created by Tjaša Panič, on 04 May, 2012
 • Zgoščena tabela
  Zgoščene tabele in njihova uporaba v računalništvu, zgoščevalna funkcija
  Created by Andrej Koželj, on 01 July, 2013
 • Zgoščene tabele
  Predstavitev algoritma, ki ga uporabljamo pri zgoščenih tabelah za shranjevanje podatkov.
  Created by Eva Janša, on 29 May, 2013
 • Znamenite točke trikotnika
  Kratek GUI program v C#, ki izriše trikotnik in njegove znamenite točke.
  Created by Vid Bevčar, on 02 February, 2013